Vastuullisuussuuunnitelma

Yri­tys Erä-Susi Oy halu­aa tar­jo­ta vie­rail­leen iki­muis­toi­sen elä­myk­sen, jos­sa koi­rien hyvin­voin­ti ja kes­tä­vä kehi­tys kat­taa koko toi­min­nan ja on luon­nol­li­nen osa päi­vit­täis­tä työ­tä. Olem­me sitou­tu­neet ehkäi­se­mään ja vähen­tä­mään toi­min­tam­me ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia ja työs­ken­te­lem­me aktii­vi­ses­ti kes­tä­vän kehi­tyk­sen edis­tä­mi­sek­si jat­ku­vas­ti toi­min­taam­me kehit­tä­mäl­lä ja uusia tavoit­tei­ta vuo­sit­tain aset­ta­mal­la. Yri­tyk­sem­me työym­pä­ris­tö on tur­val­li­nen ja ris­kien- ja krii­sin­hal­lin­ta on huo­mioi­tu toi­min­nas­sam­me. Kou­lu­tam­me jat­ku­vas­ti hen­ki­lö­kun­taam­me, ja vies­tim­me sekä hen­ki­lös­töl­le että vie­rail­lem­me eläin­ten hyvin­voin­nin mer­ki­tyk­ses­tä ja koi­ra koh­tai­ses­ta toi­min­nas­ta. Tuom­me rehel­li­ses­ti esil­le yri­tyk­sen kes­tä­vän kehi­tyk­sen toi­mis­ta ympä­ris­tö­tie­toi­suu­den ja ‑sitou­tu­mi­sen lisää­mi­sek­si. Sitou­dum­me kaik­kien ihmis­ten tasa-arvoi­seen koh­te­luun sekä oikeuk­siin ja tor­jum­me hyväk­si­käyt­töä sekä kai­ken­lais­ta häi­rin­tää. Lisäk­si työs­ken­te­lem­me sosi­aa­li­sen kes­tä­vyy­den puo­les­ta alu­eel­lam­me sekä hen­ki­lös­töm­me että vie­rai­dem­me hyväksi.

Yksi suo­rin ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta syn­tyy ener­gian ja veden kal­tais­ten resurs­sien kulu­tuk­ses­ta, sekä jät­tei­den huo­lel­li­ses­ta lajit­te­lus­ta. Pyrim­me aktii­vi­ses­ti vähen­tä­mään ener­gian ja veden kulu­tus­tam­me sekä mini­moi­maan jät­teen syn­ty­mis­tä ja paran­ta­maan sen lajit­te­lua. Käy­täm­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä tuot­tei­ta ja resurs­si­te­ho­kas­ta tek­no­lo­gi­aa. Seu­raam­me ympä­ris­tö­te­hok­kuut­ta sään­nöl­li­ses­ti veden, säh­kön ja ener­gian sekä syn­ty­vän jät­teen mää­rän osal­ta toiminnassamme.

Han­kin­noil­la on myös suu­ri epä­suo­ra ympä­ris­tö­vai­ku­tus esi­mer­kik­si elin­tar­vik­kei­den ja kemi­kaa­lien osal­ta. Sik­si sitou­dum­me käyt­tä­mään mah­dol­li­sim­man pal­jon koti­mai­sia koi­rien ruo­ka toi­mit­ta­jia, ympä­ris­tö­mer­kit­ty­jä ja seson­ki­tuot­tei­ta ja elin­tar­vik­kei­ta sekä ole­maan käyt­tä­mät­tä liha‑, kala- tai äyriäis­tuot­tei­ta, jot­ka ovat peräi­sin uha­na­lai­sis­ta tai suo­jel­luis­ta kan­nois­ta tai lajeis­ta. Mini­moim­me ruo­ka­hä­vik­kiä, käy­täm­me pes­tä­viä Kupil­ka-astioi­ta, käy­tös­säm­me ole­vat puh­dis­tus- ja pesuai­neet sekä peh­mo­pa­pe­rit ovat ympäristömerkittyjä.

Lakien, ase­tus­ten ja mui­den vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen on meil­le vähim­mäis­ta­so, ja sitou­dum­me ylit­tä­mään nykyi­set kes­tä­vään kehi­tyk­seen liit­ty­vät lait ja ‑mää­räyk­set. Olem­me sitou­tu­neet Met­sä­hal­li­tuk­sen ja Visit Fin­lan­din kes­tä­vän mat­kai­lun periaatteisiin.

Yri­tys Erä-Susi halu­aa olla etu­rin­ta­mas­sa luo­mas­sa veto­koi­rien hyvin­voin­tia ja kes­tä­vää mat­kai­lua­laa ja innos­taa mui­ta toi­mi­joi­ta, asiak­kai­ta ja hen­ki­lös­töä osal­lis­tu­maan kes­tä­vän kehi­tyk­sen toimiin.