Huskysafari

Talven ikimuistoisin ja vauhdikkain elämys husky safarilla

Tal­vi­nen hus­ky­sa­fa­ri on koke­mus, jota et var­mas­ti unoh­da kos­kaan! Val­mis­tau­du unoh­tu­mat­to­maan seik­kai­luun, jos­sa iloi­set ja innok­kaat hus­kyt vetä­vät sinua läpi Ruka-Kuusa­mon upei­den mai­se­mien. Tar­jol­la on kol­me eri­pi­tuis­ta hus­ky­sa­fa­rioh­jel­maa, joten voit vali­ta juu­ri sinul­le sopi­van pitui­sen elä­myk­sen. Klik­kaa­mal­la safa­ri­ku­va­ket­ta saat yksi­tyis­koh­tai­sen ohjelmakuvauksen.

Turvallista ja helppoa

Ennen safa­rin alkua ammat­ti­tai­toi­set oppaam­me anta­vat ajo-ope­tuk­sen sekä tur­val­li­suus ohjeet, jot­ta aja­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta ja help­poa. Yksi tär­keim­piä tavoit­tei­tam­me Erä-Sudel­la on, että jokai­sel­la oli­si mah­dol­li­sim­man hyvä ja tur­val­li­nen vie­rai­lu kans­sam­me. Oppaam­me ovat jokai­sel­la ret­kel­lä muka­na ja aina val­mii­na auttamaan!

Ajoa­jat ovat aina suun­taa-anta­via, sil­lä mat­kan kes­to riip­puu esi­mer­kik­si sää­olo­suh­teis­ta ja val­ja­koi­den määrästä.

Toi­vee­nam­me on että varauk­set tuli­si aina teh­dä etu­kä­teen. Jos sinul­la on kysyt­tä­vää varauk­ses­ta­si tai jos kalen­te­ris­ta ei löy­dy sopi­vaa ajan­koh­taa, lähe­tä meil­le säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen husky@erasusi.com. Autam­me sinua mie­lel­läm­me sopi­van ajan­koh­dan löytämisessä.

Tar­joam­me hus­ky­sa­fa­ri­pal­ve­lua myös lii­kun­ta- ja ais­ti­ra­joit­tu­neil­le. Otat­han sil­loin yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se husky@erasusi.com niin kat­som­me sopi­van ajan. Meil­lä voit mak­saa myös E‑passilla, Eden­re­dil­lä sekä Smartumilla!

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ