Talven ikimuistoisin elämys

Tal­vi­nen hus­ky­sa­fa­ri on unoh­tu­ma­ton elä­mys, jota muis­te­let läm­möl­lä vie­lä pit­kään. Koi­ra­val­jak­koa­je­lul­la pää­set ihas­te­le­maan Kuusa­mon luon­non­kau­nii­ta mai­se­mia ja val­kei­ta han­kia ja seu­raa­maan, miten hus­kyt innois­saan juok­se­vat lumel­la.

Hyp­pää koi­ra­val­ja­kon kyy­tiin ja nau­ti vauh­din hur­mas­ta hus­kien mat­kas­sa!

Koe ajamisen riemu ja rentoudu reen kyydissä

Val­jak­ko koos­tuu 5–6 koi­ras­ta. Rees­sä on kak­si hen­ki­löä, jois­ta toi­nen ajaa ja toi­nen istuu poron­tal­joil­la vuo­ra­tus­sa rees­sä. Vaih­to tapah­tuu rei­tin puo­les­sa välis­sä, jol­loin kum­mat­kin mat­kus­ta­jat saa­vat kokea niin koi­ra­val­ja­kon aja­mi­sen kuin kyy­dis­sä ole­mi­sen nau­tin­non­kin.

Helppoa ja turvallista

Kaik­kiin hus­ky­sa­fa­rei­hin anne­taan erik­seen sekä ajo-ope­tus että tur­val­li­suus­oh­jeis­tus. Opas­tus mah­dol­lis­taa sen, että val­ja­kon aja­mi­nen on help­poa, nau­tit­ta­vaa ja tur­val­lis­ta. Opas ajaa moot­to­ri­kel­kal­la edes­sä ja on heti aut­ta­mas­sa mikä­li on tar­vet­ta.

Erä-Susi tar­jo­aa asiak­kail­leen myös tar­vit­taes­sa ajo­va­rus­teet, kuten haa­la­rit ja ken­gät sekä mui­ta läm­pi­miä varus­tei­ta.

Huskysafari 5 km

Hinnasto

99€ / aikui­nen
72€ / lap­si 
(4–12-vuotiaat, alle 4‑vuotiaat ilmai­sek­si aikui­sen kans­sa)

Noin vii­den kilo­met­rin pitui­nen hus­ky­sa­fa­ri on vaa­ti­vuus­ta­sol­taan hel­poin ja lyhyin meil­lä tar­jot­ta­vis­ta safa­reis­ta. Maas­tol­taan vaih­te­le­va reit­ti tar­jo­aa inten­sii­vi­sen läpi­leik­kauk­sen Kuusa­mon luon­nos­ta. Mai­se­mat vaih­te­le­vat tasai­sis­ta pel­toau­keis­ta kau­nii­siin met­sän sydä­mes­sä kul­ke­viin mäki­siin maas­toi­hin. Läh­tö tapah­tuu Erä-Suden koi­ra­tar­hal­ta. Koko­nais­kes­to noin 60 min.

Hus­ky­sa­fa­ri sisäl­tää ajon lisäk­si:

  • Kuu­man juo­man (kahvi/tee), mehun, pul­lan ja mak­ka­ran, jot­ka tar­jo­taan ajon jäl­keen viih­tyi­säs­sä tau­ko­tu­vas­sa. Tau­ko­tu­pa on raken­net­tu tun­nel­mal­li­seen van­haan navet­taan
  • Tar­ha­käyn­ti­mak­sun, joka mah­dol­lis­taa käyn­nin koi­ra­tar­hal­la ja kotie­läin­pi­hal­la ajon jäl­keen. Pää­set tutus­tu­maan mei­dän val­loit­ta­vien koi­rien lisäk­si muun muas­sa poroi­hin, laa­moi­hin, vil­la­si­koi­hin ja moneen muu­hun maa­ti­lan eläi­meen

Huskysafari 10 km

Hinnasto

149€ / aikui­nen
99€ / lap­si (4–12-vuotiaat, alle 4‑vuotiaat ilmai­sek­si aikui­sen kans­sa)

Noin 10 kilo­met­rin pitui­nen hus­ky­sa­fa­ri on vaa­ti­vuus­ta­sol­taan vii­den kilo­met­rin reit­tiä vaa­ti­vam­pi, kos­ka ajoai­ka on jo noin 60 min. Reit­ti tar­jo­aa moni­puo­li­sen kat­sauk­sen Kuusa­mon upei­siin luon­non­mai­se­miin.

Mai­se­mat vaih­te­le­vat tasai­sis­ta pel­toau­keis­ta kau­nii­siin met­sän sydä­mes­sä kul­ke­viin mäki­siin maas­toi­hin. Rei­til­lä näkyy muun muas­sa Rukan rin­teet. Täl­tä rei­til­tä löy­tyy eri­koi­suu­te­na myös hulp­pea pui­den reu­nus­ta­ma ”met­sä­ku­ja”. Läh­tö tapah­tuu Erä-Suden koi­ra­tar­hal­ta. Koko­nais­kes­to noin 120 min.

Hus­ky­sa­fa­ri sisäl­tää ajon lisäk­si:

  • Kuu­man juo­man (kahvi/tee), mehun, pul­lan ja mak­ka­ran, jot­ka tar­jo­taan ajon jäl­keen viih­tyi­säs­sä tau­ko­tu­vas­sa. Tau­ko­tu­pa on raken­net­tu tun­nel­mal­li­seen van­haan navet­taan
  • Tar­ha­käyn­ti­mak­sun, joka mah­dol­lis­taa käyn­nin koi­ra­tar­hal­la ja kotie­läin­pi­hal­la ajon jäl­keen. Pää­set tutus­tu­maan mei­dän val­loit­ta­vien koi­rien lisäk­si muun muas­sa poroi­hin, laa­moi­hin, vil­la­si­koi­hin ja moneen muu­hun maa­ti­lan eläi­meen

Huskysafari 28 km

Hinnasto

229€ / aikui­nen
149€ / lap­si (4–12-vuotiaat, alle 4‑vuotiaat ilmai­sek­si aikui­sen kans­sa)

Noin 28 kilo­met­rin pitui­nen hus­ky­sa­fa­ri on vaa­ti­vuus­ta­sol­taan vai­kein ja pisin meil­lä tar­jot­ta­vis­ta safa­reis­ta. 

Rei­tin var­rel­la pää­set ihas­te­le­maan Kuusa­mon kuvan­kau­niin luon­non eri puo­lia. Mai­se­mat vaih­te­le­vat tasai­sis­ta pel­toau­keis­ta kau­nii­siin met­sän sydä­mes­sä kul­ke­viin mäki­siin maas­toi­hin. Läh­tö tapah­tuu Erä-Suden koi­ra­tar­hal­ta. Koko­nais­kes­to noin 240 min (4 tun­tia).

Tämä safa­ri on ainoa meil­lä tar­jot­ta­va safa­ri, jos­sa pysäh­dym­me rei­tin puo­les­sa välis­sä tau­koi­le­maan eväi­den mer­keis­sä erä­maa­ra­vin­to­la Loma­lo­po­tis­sa. Eri­koi­suu­te­na täl­le safa­ril­le tar­joam­me mah­dol­li­suu­den ennak­koon tilat­tuun lohi­keit­to­lou­naa­seen hin­taan 16 euroa.

Hus­ky­sa­fa­ri sisäl­tää ajon lisäk­si:

  • Kuu­man juo­man (kahvi/ tee), mehun, pul­lan ja mak­ka­ran
  • Pysäh­dyk­sen erä­maa­ra­vin­to­la Loma­lo­po­tis­sa
  • Tar­ha­käyn­ti­mak­sun, joka mah­dol­lis­taa käyn­nin koi­ra­tar­hal­la ja kotie­läin­pi­hal­la ajon jäl­keen. Pää­set tutus­tu­maan mei­dän val­loit­ta­vien koi­rien lisäk­si muun muas­sa poroi­hin, laa­moi­hin, vil­la­si­koi­hin ja moneen muu­hun maa­ti­lan eläi­meen.

Huskyajelua lapsille

Nyt myös per­heen pie­nim­mät­kin pää­se­vät koke­maan rekia­jon haus­kuu­den! Jär­jes­täm­me hus­ky­aje­lua pie­nel­lä las­ten reel­lä, yhden koi­ran val­ja­kol­la. Oppaam­me ovat muka­na ajon aika­na ja he takaa­vat tur­val­li­sen ja haus­kan koke­muk­sen lap­sil­le. ( max. 12 vuo­tiail­le)

Hinnasto

15€ / lap­si 

Tie­dus­te­lut ajan­koh­dis­ta ja varauk­sis­ta puhe­li­mit­se 0405700279 tai säh­kö­pos­til­la husky@erasusi.com

 

 

Rekiajelua suomenhevosen kyydissä

Tal­vioh­jel­maam­me kuu­luu nyt myös rekia­je­lua hevo­sel­la! Ter­ve­tu­loa koke­maan nos­tal­gi­nen rekia­je­lu van­hal­la upeal­la kirk­ko­reel­läm­me. Mei­dän rau­hal­li­sen Topi-suo­men­he­vo­sen sekä oppaam­me joh­da­tuk­sel­la koet tur­val­li­sen aje­lun sekä pää­set tutus­tu­maan perin­tei­seen suo­men­he­vo­seen.

Aje­luoh­jel­ma sovel­tuu kai­ke­ni­käi­sil­le. 

Hinnasto

15€ / hen­ki­lö

Tie­dus­te­lut ajan­koh­dis­ta ja varauk­sis­ta puhe­li­mit­se 0405700279 tai säh­kö­pos­til­la husky@erasusi.com

 

 

Huskyvaljakolla ajaminen on kokemus, jota ei kannata jättää kokematta. Joten tule, näe ja koe aito huskysafari Kuusamon luonnossa.

Erä-Susi Oy

Ruka­jär­ven­tie 30,
93830 Ruka­tun­tu­ri

puh: +358 40 570 0279
husky@erasusi.com

 

Aukioloajat

Eläin­tar­ha ja kah­vi­la auki joka päi­vä klo 10–15

Huom! Aukio­loai­koi­hin tulos­sa kevääl­le 2020 hie­man muu­tok­sia. Seu­raa­mal­la face­book­kia sekä koti­si­vu­jam­me pysyt­te ajan­ta­sal­la!

Seuraa meitä!