Talven ikimuistoisin ja vauhdikkain elämys husky safarilla

Tal­vi­nen hus­ky­sa­fa­ri on unoh­tu­ma­ton elä­mys, jota ei var­mas­ti unoh­da kos­kaan. Koi­ra­val­jak­koa­je­lul­la pää­set ihas­te­le­maan Kuusa­mon luon­non­kau­nii­ta mai­se­mia ja seu­raa­maan miten innois­saan hus­kyt juok­se­vat lumel­la. Hyp­pää vauh­dik­kaan reen kyy­tiin ja nau­ti val­jak­koa­jon jännityksestä.

Koe ajamisen ilo ja rentoudu valjakon kyydissä

Val­jak­koa aje­taan pui­sel­la reel­lä jon­ka edes­sä vetää 5–6 inno­kas­ta hus­kia. Rekeen mah­tuu 2 aikuis­ta ihmis­tä, jois­ta toi­nen ajaa ja toi­nen istuu kyy­dis­sä poron­tal­jan sekä vil­tin läm­mös­sä. Puo­les­sa välin mat­kaa vaih­dam­me kus­kia jol­loin molem­mat pää­se­vät koke­maan aja­mi­sen haus­kuu­den sekä jännityksen.

Turvallista ja helppoa

Ennen safa­rin alkua ammat­ti­tai­toi­set oppaam­me anta­vat ajo-ope­tuk­sen sekä tur­val­li­suus ohjeet, jot­ta aja­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta, help­poa sekä nau­tin­nol­lis­ta koko poru­kal­le. Oppaam­me aja­vat edel­län­ne moot­to­ri­kel­kal­la ja ovat aina val­mii­ta auttamaan.

Toi­vee­nam­me on että varauk­set tuli­si aina teh­dä etu­kä­teen. Täl­löin pys­tym­me tar­joa­maan teil­le par­haan mah­dol­li­sen elämyksen.

Varauk­sen voi teh­dä suo­raan alta löy­ty­väs­tä varaus­ka­len­te­ris­ta mut­ta jos sopi­vaa ajan­koh­taa ei löy­dy, lai­ta roh­keas­ti vies­tiä husky@erasusi.com

Meil­lä voit mak­saa myös E‑passilla, Eden­re­dil­lä sekä Smar­tu­mil­la! Teet­hän täl­löin varauk­sen säh­kö­pos­tit­se husky@erasusi.com tai soit­ta­mal­la +358 40–5700279. 

Lasten rekiajelu

Tar­joam­me hus­ky­aje­lua myös per­heen pie­nim­mil­le! Val­ja­kos­sa vetä­vät 1–2 val­loit­ta­vaa hus­kia ja lap­set saa­vat itse olla ohjas­ta­mas­sa tätä pien­tä las­ten rekeä. Reit­ti on tur­val­li­nen, pyö­reän muo­toi­nen n. 400 met­riä pit­kä, jos­sa oppaam­me on muka­na ja pitä­mäs­sä huol­ta lap­sen­ne tur­val­li­suu­des­ta. Tämä on ollut ehdo­ton las­ten suo­sik­ki jo parin vuo­den ajan!

Tämä ohjel­ma on tar­koi­tet­tu 4–12 vuo­tiail­le lapsille.

Opas­te­tun ken­nel­vie­rai­lun tai hus­ky­sa­fa­rin yhtey­des­sä                        Hin­ta 2 kier­ros­ta: 15 €/ lap­si 

Pelk­kä las­ten­re­kia­je­lu (HUOM! Ei sisäl­lä tar­ha­vie­rai­lua ja varaat­han aje­lun etu­kä­teen)  Hin­ta 2 kier­ros­ta: 20 €/ lapsi 

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ