Talven ikimuistoisin ja vauhdikkain elämys

Tal­vi­nen hus­ky­sa­fa­ri on unoh­tu­ma­ton elä­mys, jota ei var­mas­ti unoh­da kos­kaan. Koi­ra­val­jak­koa­je­lul­la pää­set ihas­te­le­maan Kuusa­mon luon­non­kau­nii­ta mai­se­mia ja seu­raa­maan miten innois­saan hus­kyt juok­se­vat lumel­la. Hyp­pää vauh­dik­kaan reen kyy­tiin ja nau­ti val­jak­koa­jon jän­ni­tyk­ses­tä.

Koe ajamisen ilo ja rentoudu valjakon kyydissä

Val­jak­koa aje­taan pui­sel­la reel­lä jon­ka edes­sä vetää 5–6 inno­kas­ta hus­kia. Rekeen mah­tuu 2 aikuis­ta ihmis­tä, jois­ta toi­nen ajaa ja toi­nen istuu kyy­dis­sä poron­tal­jan sekä vil­tin läm­mös­sä. Puo­les­sa välin mat­kaa vaih­dam­me kus­kia jol­loin molem­mat pää­se­vät koke­maan aja­mi­sen haus­kuu­den sekä jän­ni­tyk­sen.

Turvallista ja helppoa

Ennen safa­rin alkua ammat­ti­tai­toi­set oppaam­me anta­vat ajo-ope­tuk­sen sekä tur­val­li­suus ohjeet, jot­ta aja­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta, help­poa sekä nau­tin­nol­lis­ta koko poru­kal­le. Oppaam­me aja­vat edel­län­ne moot­to­ri­kel­kal­la ja ovat aina val­mii­ta aut­ta­maan. 

 

Lasten rekiajelu

Tar­joam­me hus­ky­aje­lua myös per­heen pie­nim­mil­le! Val­ja­kos­sa vetä­vät 1–2 val­loit­ta­vaa hus­kia ja lap­set saa­vat itse olla ohjas­ta­mas­sa tätä pien­tä las­ten rekeä. Reit­ti on tur­val­li­nen, pyö­reän muo­toi­nen n. 400 met­riä pit­kä, jos­sa oppaam­me on muka­na ja pitä­mäs­sä huol­ta lap­sen­ne tur­val­li­suu­des­ta. Tämä on ollut ehdo­ton las­ten suo­sik­ki jo parin vuo­den ajan!

Tämä ohjel­ma on tar­koi­tet­tu 2–12 vuo­tiail­le lap­sil­le.

Kah­den kier­rok­sen hin­ta: 15 €/ lap­si  

 

Lasten moottorikelkka

Hus­ky­aje­lun lisäk­si meil­lä on per­heen hur­ja­päil­le las­ten moot­to­ri­kelk­ka! Reit­ti on tur­val­li­nen, pyö­reän muo­toi­nen n. 400 met­riä pit­kä, jos­sa oppaam­me on muka­na ja pitä­mäs­sä huol­ta lap­sen­ne tur­val­li­suu­des­ta. Kypä­rät kuu­lu­vat hin­taan.

Tämä ohjel­ma on tar­koi­tet­tu 2–12 vuo­tiail­le lap­sil­le.

Kol­men kier­rok­sen hin­ta: 15 €/ lap­si