Huskysafari

Talven ikimuistoisin ja vauhdikkain elämys husky safarilla

Tal­vi­nen hus­ky­sa­fa­ri on unoh­tu­ma­ton elä­mys, jota ei var­mas­ti unoh­da kos­kaan. Koi­ra­val­jak­koa­je­lul­la pää­set ihas­te­le­maan Kuusa­mon luon­non­kau­nii­ta mai­se­mia ja seu­raa­maan miten innois­saan hus­kyt juok­se­vat lumel­la. Hyp­pää vauh­dik­kaan reen kyy­tiin ja nau­ti val­jak­koa­jon jännityksestä.

Koe ajamisen ilo ja rentoudu valjakon kyydissä

Val­jak­koa aje­taan pui­sel­la reel­lä jon­ka edes­sä vetää 5–6 inno­kas­ta hus­kya. Rekeen mah­tuu 2 aikuis­ta ihmis­tä, jois­ta toi­nen ajaa ja toi­nen istuu kyy­dis­sä poron­tal­jan sekä vil­tin läm­mit­täes­sä pak­ka­sel­la. Puo­les­sa välin mat­kaa vaih­dam­me kus­kia jol­loin molem­mat pää­se­vät koke­maan aja­mi­sen riemun.

Turvallista ja helppoa

Ennen safa­rin alkua ammat­ti­tai­toi­set oppaam­me anta­vat ajo-ope­tuk­sen sekä tur­val­li­suus ohjeet, jot­ta aja­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta ja help­poa. Yksi tär­keim­piä tavoit­tei­tam­me Erä-Sudel­la on, että jokai­sel­la oli­si mah­dol­li­sim­man hyvä ja tur­val­li­nen vie­rai­lu kans­sam­me. Ammat­ti­tai­toi­set oppaam­me ovat jokai­sel­la ret­kel­lä muka­na ja aina val­mii­na auttamaan!

Toi­vee­nam­me on että varauk­set tuli­si aina teh­dä etu­kä­teen. Täl­löin pys­tym­me tar­joa­maan teil­le par­haan mah­dol­li­sen elä­myk­sen. Varauk­sen voi teh­dä suo­raan alta löy­ty­väs­tä varaus­ka­len­te­ris­ta mut­ta jos sopi­vaa ajan­koh­taa ei löy­dy, lai­ta roh­keas­ti vies­tiä husky@erasusi.com 

Tar­joam­me hus­ky­sa­fa­ri­pal­ve­lua myös lii­kun­ta- ja ais­ti­ra­joit­tu­neil­le. Otat­han sil­loin yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se husky@erasusi.com niin kat­som­me sopi­van ajan. 

Meil­lä voit mak­saa myös E‑passilla, Eden­re­dil­lä sekä Smar­tu­mil­la! Teet­hän täl­löin varauk­sen säh­kö­pos­tit­se husky@erasusi.com tai soit­ta­mal­la +358 40–5700279. 

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ