Talven ikimuistoisin ja vauhdikkain elämys

Tal­vi­nen hus­ky­sa­fa­ri on unoh­tu­ma­ton elä­mys, jota ei var­mas­ti unoh­da kos­kaan. Koi­ra­val­jak­koa­je­lul­la pää­set ihas­te­le­maan Kuusa­mon luon­non­kau­nii­ta mai­se­mia ja seu­raa­maan miten innois­saan hus­kyt juok­se­vat lumel­la. Hyp­pää vauh­dik­kaan reen kyy­tiin ja nau­ti val­jak­koa­jon jännityksestä.

Koe ajamisen ilo ja rentoudu valjakon kyydissä

Val­jak­koa aje­taan pui­sel­la reel­lä jon­ka edes­sä vetää 5–6 inno­kas­ta hus­kia. Rekeen mah­tuu 2 aikuis­ta ihmis­tä, jois­ta toi­nen ajaa ja toi­nen istuu kyy­dis­sä poron­tal­jan sekä vil­tin läm­mös­sä. Puo­les­sa välin mat­kaa vaih­dam­me kus­kia jol­loin molem­mat pää­se­vät koke­maan aja­mi­sen haus­kuu­den sekä jännityksen.

Turvallista ja helppoa

Ennen safa­rin alkua ammat­ti­tai­toi­set oppaam­me anta­vat ajo-ope­tuk­sen sekä tur­val­li­suus ohjeet, jot­ta aja­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta, help­poa sekä nau­tin­nol­lis­ta koko poru­kal­le. Oppaam­me aja­vat edel­län­ne moot­to­ri­kel­kal­la ja ovat aina val­mii­ta auttamaan.

Huom! Suosittelemme varaamaan rekiajelun hyvissä ajoin etukäteen. Näin pystymme varmistamaan teille parhaan mahdollisen kokemuksen koiriemme parissa! Jos varauskalenteristamme ei löydy sopivaa ajankohtaa teidän haluamallenne safarille, voitte aina soittaa tai laittaa meille sähköpostia ja katsomme teille sopivan ajan.

Meil­lä voit mak­saa myös E‑passilla, Eden­re­dil­lä sekä Smar­tu­mil­la! Teet­hän täl­löin varauk­sen säh­kö­pos­tit­se husky@erasusi.com tai soit­ta­mal­la 040–5700279.

Lasten rekiajelu

Tar­joam­me hus­ky­aje­lua myös per­heen pie­nim­mil­le! Val­ja­kos­sa vetä­vät 1–2 val­loit­ta­vaa hus­kia ja lap­set saa­vat itse olla ohjas­ta­mas­sa tätä pien­tä las­ten rekeä. Reit­ti on tur­val­li­nen, pyö­reän muo­toi­nen n. 400 met­riä pit­kä, jos­sa oppaam­me on muka­na ja pitä­mäs­sä huol­ta lap­sen­ne tur­val­li­suu­des­ta. Tämä on ollut ehdo­ton las­ten suo­sik­ki jo parin vuo­den ajan!

Tämä ohjel­ma on tar­koi­tet­tu 4–12 vuo­tiail­le lapsille.

Kah­den kier­rok­sen hin­ta: 15 €/ lap­si  

 

Lasten moottorikelkka

Hus­ky­aje­lun lisäk­si meil­lä on per­heen hur­ja­päil­le las­ten moot­to­ri­kelk­ka! Reit­ti on tur­val­li­nen, pyö­reän muo­toi­nen n. 400 met­riä pit­kä, jos­sa oppaam­me on muka­na ja pitä­mäs­sä huol­ta lap­sen­ne tur­val­li­suu­des­ta. Kypä­rät kuu­lu­vat hintaan.

Tämä ohjel­ma on tar­koi­tet­tu 4–12 vuo­tiail­le lapsille.

Kol­men kier­rok­sen hin­ta: 15 €/ lap­si