VASTUULLISUUS JA KESTÄVÄ MATKAILU

Jat­ko­ser­ti­fi­kaat­ti myön­net­ty 31.3.2023

Rakas­tam­me run­sas­lu­mi­sia tal­viam­me sekä kau­nis­ta ympä­röi­vää luon­toa juu­ri sel­lai­se­na kuin se on. Haluam­me omal­la toi­min­nal­lam­me kan­taa vas­tuun ilmas­to­ys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan raken­ta­mi­ses­ta ja ensim­mäi­set isom­mat aske­leet on nyt otettu.

Erä-Susi Hus­kies on sitou­tu­nut hen­ki­lös­tön ja asiak­kai­den ympä­ris­tö­tie­toi­suu­den kas­vat­ta­mi­seen, ener­gian- ja veden­käy­tön tehos­ta­mi­seen sekä toi­min­tan­sa ympä­ris­tö­ra­si­tuk­sen pienentämiseen.

Green acti­vi­ties merk­ki perus­tuu ohjel­ma­pal­ve­lua­lal­le suun­ni­tel­tui­hin ympä­ris­tö­kri­tee­rei­hin joi­den nou­dat­ta­mi­seen sekä kehi­tyk­sen rapor­toi­mi­seen olem­me sitoutuneet. 

Kri­tee­reis­tä haluam­me nos­taa meil­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tär­keim­män — mat­kai­lue­läin­ten hyvin­voin­nin. Eläin­ten hyvin­voin­ti sekä onnel­li­suus on  yri­tyk­ses­säm­me kaik­kein tär­kein asia. Koi­ris­tam­me voit lukea lisää täältä. 

Suo­men jokai­se­noi­keuk­sis­ta voit lukea tääl­tä: https://www.luontoon.fi/jokaisenoikeudet

SIJAINTI

Erä-Susi Hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ