22.6.2021

Olem­me avoin­na koko kesän Maa­nan­tais­ta-Lau­an­tai­hin klo 10–15:00, tervetuloa!

30.03.2021

Tar­ham­me on avoin­na tar­ha­vie­rai­li­joil­le maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin klo 11–15 väli­se­nä aika­na huh­ti­kuun lop­puun asti.

Sää­olo­suh­teis­ta riip­puen jär­jes­täm­me hus­ky­sa­fa­rei­ta varauk­ses­ta ma-la, ja suo­sit­te­lem­me varaa­maan rekia­je­lun hyvis­sä ajoin etu­kä­teen jot­ta pys­tym­me var­mis­ta­maan teil­le par­haan mah­dol­li­sen koke­muk­sen koi­riem­me kanssa!

Varauk­set voi teh­dä suo­raan soit­ta­mal­la 040–5700279 tai säh­kö­pos­til­la husky@erasusi.com 

HUOM! Olem­me otta­neet huo­mioon covid-19 rajoi­tuk­set ja kos­ka akti­vi­teet­tim­me tapah­tu­vat ulko­ti­lois­sa pys­tym­me nou­dat­ta­maan nii­tä tar­kas­ti. Toi­vom­me yhteis­työ­tä asiak­kail­tam­me tur­va­vä­lien nou­dat­ta­mi­ses­sa sekä kär­si­väl­li­syy­des­sä kau­pal­la vie­rail­taes­sa per­heit­täin, näin voim­me var­mis­taa että tar­hal­lam­me vie­rai­lu oli­si mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta. Seu­raam­me muut­tu­vaa tilan­net­ta jat­ku­vas­ti ja rea­goim­me muu­tok­siin heti. Lisä­tie­toa löy­dät covid-19 infosta. 

 

HIIHTOLOMA INFO 20.2.2021

Hiih­to­lo­mien ajan (22.2–12.03) kotie­läin­pi­ha sekä hus­ky­ken­nel on nor­maa­lis­ti avoin­na klo 10–16. Tar­ha­vie­rai­lul­le voi saa­pua ilman ajanvarausta. 

Hiih­to­lo­mil­la jär­jes­täm­me hus­ky­sa­fa­rei­ta päi­vit­täin ja suo­sit­te­lem­me varaa­maan rekia­je­lun hyvis­sä ajoin etu­kä­teen. Näin pys­tym­me var­mis­ta­maan teil­le par­haan mah­dol­li­sen koke­muk­sen koi­riem­me kanssa!

Varauk­set voi teh­dä suo­raan net­ti­si­vuil­tam­me varaus­ka­len­te­ris­ta tai säh­kö­pos­til­la husky@erasusi.com 

HUOM! Olem­me otta­neet huo­mioon tule­vien viik­ko­jen rajoi­tuk­set ja kos­ka akti­vi­teet­tim­me tapah­tu­vat ulko­ti­lois­sa pys­tym­me nou­dat­ta­maan nii­tä tar­kas­ti. Toi­vom­me yhteis­työ­tä asiak­kail­tam­me tur­va­vä­lien nou­dat­ta­mi­ses­sa sekä kär­si­väl­li­syy­des­sä kau­pal­la vie­rail­taes­sa per­heit­täin, näin voim­me var­mis­taa että tar­hal­lam­me vie­rai­lu oli­si mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta. Lisä­tie­toa löy­dät covid-19 infosta.

26.01.2021

Tar­ham­me on avoin­na etu­kä­teen varat­tu­na. Otam­me vie­rai­li­joi­ta vas­taan päi­vit­täin ja soit­taa voit tulos­ta­si vaik­ka vas­ta por­til­ta, niin tie­däm­me olla tei­tä vastassa. 

Jär­jes­täm­me nor­maa­lis­ti hus­ky­sa­fa­rei­ta päi­vit­täin ja oman safa­ri­si voit vara­ta suo­raan net­ti­si­vuil­tam­me hus­ky­sa­fa­rit osiosta!

Lisä­tie­to­ja husky@erasusi.com soit­ta­mal­la 040–5700279

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

AUKIOLOAJAT

Olem­me avoin­na maa­nan­tais­ta lauantaihin

KLO 10–15