VAELTAMAAN HUSKIEN KANSSA

Jos vael­ta­mi­nen sekä hus­kyt ovat lähel­lä sydän­tä­si, niin tämä ohjel­ma on sinua var­ten. Vael­luk­sem­me vie­vät sinut naut­ti­maan Kuusa­mon upeas­ta luon­nos­ta val­loit­ta­vien hus­kiem­me seurassa.

Ken­ne­lil­le saa­vut­taes­sa, oppaan­ne toi­vot­taa tei­dät ter­ve­tul­leik­si ja pää­set­te tutus­tu­maan ken­ne­lin val­loit­ta­viin asuk­kai­siin. Vie­rai­lul­la pää­set rap­sut­te­le­maan ystä­väl­li­siä koi­ria ja kuu­le­maan lisää koi­ra­koh­tai­ses­ta, eläin­ten hyvin­voin­tiin kes­kit­ty­väs­tä toiminnastamme. 

Ken­nel­kier­rok­sen jäl­keen valit­sem­me jokai­sel­le vael­luk­seen osal­lis­tu­val­le sopi­van vael­lus­ka­ve­rin 150-hus­kyn lau­mas­ta. Tämän jäl­keen oppaam­me opas­tuk­sel­la val­jas­tam­me vali­tut koi­rat ja kiin­ni­täm­me ne vyö­tä­röl­le tule­vaan veto­vyö­hön. Koi­ra hel­pot­taa käve­lyä vetä­mäl­lä voi­mak­kaas­ti vaih­te­le­vas­sa maas­tos­sa, ja asiak­kaan kädet voi­vat liik­kua vapaas­ti, joten voit hel­pos­ti pysäh­tyä otta­maan vaik­ka­pa mai­se­ma­ku­via. Ammat­ti­tai­toi­nen oppaam­me on aina muka­na rei­til­lä tur­vaa­mas­sa kulkua.

Jos suun­nit­te­let vael­lus­ta isom­mal­le ryh­mäl­le, voit ottaa yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se husky@erasusi.com ja pyy­tää tarjousta.

Pimun Pyrähdys

Pimun Pyräh­dys on lyhyt ja help­po­kul­kui­nen patik­ka­reit­ti. Ohjel­maan on hyvä vara­ta aikaa koko­nai­suu­des­saan n. 2 tuntia.

Vael­luk­sen jäl­keen on aikaa vie­rail­la viih­tyi­säs­sä matkamuistomyymälässämme.

Mini­mi osal­lis­tu­ja­mää­rä 2 hlö

Aikui­nen: 75 € Lap­si: 55 € (4–14v.)

Vaellus Pyhäjärvelle

Tämä vael­lus­reit­ti vie lähel­le Pyhä­vaa­ran upei­ta jyr­kän­tei­tä ja kau­nis­ta luon­toa. Reit­tim­me kul­kee lähel­lä vaa­raa ja mat­kan var­rel­la pysäh­dym­me vil­voit­te­le­maan Pyhä­jär­ven ran­nal­le. Ohjel­maan on hyvä vara­ta aikaa koko­nai­suu­des­saan n. 4 tuntia.

Vael­luk­sen jäl­keen tulem­me takai­sin tar­hal­le, pais­tam­me yhdes­sä mak­ka­rat kodas­sa ja tar­jol­la on kah­via sekä kyl­mää mehua. Oppaam­me ker­too enem­män toi­min­nas­ta ja vas­tai­lee kysymyksiin.

Lisä­tie­dus­te­lut säh­kö­pos­til­la husky@erasusi.com

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ