OPASTETTU KENNELVIERAILU

Opas­te­tul­la kier­rok­sel­la pää­set tutus­tu­maan hus­kiem­me kotiin sekä kotie­läin­pi­han eläi­miin ja nii­den päi­vit­täi­seen elä­mään. Ken­ne­lil­le saa­vut­tuan­ne, oppaam­me vie tei­dät tutus­tu­maan val­loit­ta­vaan, 150 hus­kyn lau­maan jos­sa tei­dät ote­taan ilol­la, hän­tiä hei­lut­taen vas­taan. Vie­rai­lul­la pää­set rap­sut­te­le­maan ystä­väl­li­siä koi­ria ja kuu­le­maan lisää koi­ra­koh­tai­ses­ta, eläin­ten hyvin­voin­tiin kes­kit­ty­väs­tä toiminnastamme. 

Ohjel­mas­sa tutus­tu­taan myös kotie­läin­pi­han eri­lai­siin eläi­miin ja haluk­kaat pää­se­vät syöt­tä­mään mei­dän Santtu-Laamaa!

Tar­hal­lam­me pal­ve­lee iha­na mat­ka­muis­to­myy­mä­lä sekä kah­vi­la jos­ta saa ostet­tua esi­mer­kik­si mauk­kai­ta muu­rin­poh­ja­let­tu­ja, tuo­ret­ta kah­via, vir­vok­kei­ta sekä muu­ta suo­lais­ta ja make­aa syötävää. 

Tämä ohjel­ma sovel­tuu hyvin myös per­heen pie­nim­mil­le sekä lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le sil­lä alu­eel­lam­me on help­po liik­kua esi­mer­kik­si rat­tai­den tai pyö­rä­tuo­lin kanssa.

Kes­to: n. 1 h  Hin­nat: Aikui­nen 20 € Lap­si (2–12v) 10 €

Tar­jouk­set isom­mil­le ryh­mil­le voi pyy­tää lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia husky@erasusi.com 

SIJAINTI

Erä-Susi Hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ