OPASTETTU KENNELVIERAILU

Opas­te­tul­la kier­rok­sel­la pää­set tutus­tu­maan parem­min hus­kei­him­me sekä kotie­läin­pi­han eläi­miin ja nii­den päi­vit­täi­seen elä­mään. Oppaam­me vie tei­dät tutus­tu­maan val­loit­ta­vaan, 150 hus­kyn lau­maan jos­sa tei­dät ote­taan ilol­la, hän­tiä hei­lut­taen vas­taan. Vie­rai­lul­la pää­set rap­sut­te­le­maan ystä­väl­li­siä koi­ria ja kuu­le­maan lisää koi­ra­koh­tai­ses­ta, eläin­ten hyvin­voin­tiin kes­kit­ty­väs­tä toi­min­nas­tam­me. Ken­nel­kier­rok­sen jäl­keen on mah­dol­li­suus pääs­tä viet­tä­mään aikaa tänä kesä­nä syn­ty­nei­den pen­tu­jem­me kanssa.

Ohjel­mas­sa tutus­tu­taan myös kotie­läin­pi­han eri­lai­siin eläi­miin ja haluk­kaat pää­se­vät myös syöt­tä­mään sekä rap­sut­te­le­maan vuo­hia sekä lampaita.

Tar­hal­lam­me pal­ve­lee myös iha­na mat­ka­muis­to­myy­mä­lä sekä kah­vi­la jos­ta saa ostet­tua tuo­ret­ta kah­via, vir­vok­kei­ta, pien­tä suo­lais­ta ja make­aa syötävää. 

HUOM! Tämä ohjel­ma sovel­tuu myös per­heen pie­nim­mil­le mut­ta se on kes­tol­taan n 1,5 tun­tia ja sik­si on hyvä huo­mioi­da että olem­me lähes koko ajan ulko­na ja tulee hel­pos­ti kyl­mä.

Kes­to: n. 1,5 h  Hin­nat: Aikui­nen 20 € Lap­si (2–12v) 10 €

Varauk­set suo­raan varaus­jär­jes­tel­män kaut­ta tai husky@erasusi.com

Tar­jouk­set isom­mil­le ryh­mil­le voi pyy­tää lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia husky@erasusi.com 

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ