Vetäjät vaihtuivat mutta veto jatkuu

Vuon­na 1998 reki­koi­ra­toi­min­nan aloit­ta­nut Erä-Susi vaih­toi omis­ta­jaa 12.9.2017. Van­taal­ta Kuusa­moon muut­ta­neet, nykyi­sen Erä-Susi Oy:n uudet omis­ta­jat ovat Mer­vi Ran­ta­mä­ki ja Juk­ka Keinänen.

Tavoit­tee­nam­me on kehit­tää Erä-Suden toi­min­taa, asia­kas­pal­ve­lua ja edis­tää eläin­ten hyvin­voin­tia. Eläin­rak­kaus, luja tah­to­ti­la ja asen­ne ratkaisee!

Mer­vil­lä on pit­kä koke­mus eri­ro­tuis­ten koi­rien kans­sa elä­mi­ses­tä, kou­lut­ta­mi­ses­ta sekä myös kilpailemisesta:

”Naa­pu­rin labra­do­rin­nou­ta­jan kou­lu­tin ja kil­pai­lin tot­te­le­vai­suus­ko­keis­sa olles­sa­ni  11-vuo­tias. Sii­tä se sit­ten läh­ti ja sil­loin sain vih­doin oman ensim­mäi­sen sak­san­pai­men­koi­ra­ni Piken vuon­na 85.”

Asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus­ta eri kau­pan aloil­ta on ker­ty­nyt vuo­des­ta ‑88  läh­tien. Vuo­sien kil­paur­hei­lu-ura voi­ma­nos­tos­sa SM‑, EM- ja MM- kil­pai­luis­sa antaa myös hyvän ja perik­si anta­mat­to­man läh­tö­koh­dan fyy­si­ses­ti ras­kaal­le työl­le ja yrittäjyydelle.

Juk­ka on läh­töi­sin maa­ti­lal­ta, joten hänel­tä löy­tyy koke­mus­ta eri maa­ti­lan eläi­mis­tä ja töis­tä.  Jukal­la on vuo­sien koke­mus asia­kas­pal­ve­lus­ta sekä kol­mi­vuo­ro­teh­das­töis­tä. Juk­ka on myös ravin­to­la­kok­ki, joten hän vas­taa mei­dän mauk­kaas­ta lohi­kei­tos­tam­me sekä koko kahvilatoiminnasta.

Urhei­lul­li­sel­la, penk­ki­pun­ner­rus­ki­so­ja myös MM-tasol­la nos­ta­neel­la Jukal­la riit­tää ”powe­ria” ja asen­net­ta ”pyö­rit­tää” ras­kaam­pia­kin estei­tä yrittäjänä.

Tavoit­tee­nam­me on yhdes­sä kehit­tää Erä-Suden toi­min­taa ja asia­kas­pal­ve­lua sekä edis­tää eläin­ten hyvinvointia.

Eläin­rak­kaus ja luja tah­to­ti­la vie­vät mei­tä eteenpäin.

VAKITUISET OPPAAMME JA ELÄINTENHOITAJAMME

Hus­ky­far­mim­me pitää Erä-Suden väen kii­rei­se­nä ympä­ri vuo­den. Yhdes­sä ammat­ti­tai­toi­sen hen­ki­lö­kun­tam­me kans­sa huo­leh­dim­me koi­rien ja mui­den tilan eläin­ten hyvin­voin­nis­ta, tilam­me kun­nos­sa­pi­dos­ta sekä laa­duk­kaas­ta asiakaspalvelusta.

MARTIJN  JONGENOTTER

Hol­lan­ti­lai­nen Mar­tijn toi­mii meil­lä safa­riop­paa­na ja hän on työs­ken­nel­lyt Erä-Sudel­la vuo­des­ta 2016 läh­tien. Mar­tijn nim. ”Sauk­ko” tyk­kää viih­dyt­tää asiak­kai­ta ja var­sin­kin las­ten kans­sa löy­tyy heti yhtei­nen sävel.

Sauk­ko otti itsel­leen ensim­mäi­sen hus­kyn­sä, Cha­pin, jon­ka kans­sa hän tou­hu­aa pal­jon vapaa-ajal­laan ja haa­veis­sa hänel­lä oli­si jos­kus perus­taa oma pie­ni ken­nel johon ottaa lisää huskeja.

JOANNA PIRCKLEN

Joan­na tuli meil­le seson­ki­työn­te­ki­jäk­si mar­ras­kuus­sa 2018 Hel­sin­gis­tä. Hän viih­tyi kui­ten­kin niin hyvin, että muut­ti­kin Kuusa­moon ja jäi meil­le eläintenhoitajaksi.

Joan­nal­ta hoi­tuu kaik­kien eläin­tem­me hoi­ta­mi­nen ( laa­mois­ta hus­kyi­hin ) tun­nol­li­sel­la, rau­hal­li­sel­la, päät­tä­väi­sel­lä ja posi­tii­vi­sel­la asen­teel­la. Joan­nan löy­tää pal­ve­le­mas­ta myös safa­ris­ho­pis­tam­me sekä kah­vi­la kioskistamme.

Joan­nan työ­teh­tä­viin kuu­luu myös varaus­jär­jes­tel­mäm­me yllä­pi­to sekä sosi­aa­li­ses­ta medias­ta huolehtiminen.

 

 

ANNI RAUTULA 

Kuusa­mo­lai­nen Anni aloit­ti meil­lä kah­vi­la­työn­te­ki­jä­nä kau­del­la 2019–2020 ja kau­den loput­tua hänel­le tar­jou­tui mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua eläin­ten­hoi­ta­jak­si oppi­so­pi­muk­sel­la. Nyt val­mis eläin­ten­hoi­ta­ja jäi osak­si mei­dän mai­nio­ta tii­miäm­me. Anni tou­hu­aa enim­mäk­seen ken­ne­lis­sä koi­riem­me kans­sa ja toi­mii oppaa­na safa­reil­la mut­ta tar­vit­taes­sa hänel­tä hoi­tuu myös lip­pu­jen sekä kah­vin myynti.

Annil­la on pal­jon koke­mus­ta koi­ris­ta ja hän osaa hie­nos­ti toi­mia koi­riem­me kans­sa. Annil­la on koto­na kak­si labra­do­rin­nou­ta­jaa sekä omia hus­ke­ja joten teke­mis­tä riit­tää töi­den ulkopuolellakin. 

 

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

AUKIOLOAJAT

Olem­me avoin­na maa­nan­tais­ta lauantaihin

KLO 10–15