Vetäjät vaihtuivat mutta veto jatkuu

Vuon­na 1998 reki­koi­ra­toi­min­nan aloit­ta­nut Erä-Susi vaih­toi omis­ta­jaa 12.9.2017. Van­taal­ta Kuusa­moon muut­ta­neet, nykyi­sen Erä-Susi Oy:n uudet omis­ta­jat ovat Mer­vi Ran­ta­mä­ki ja Juk­ka Keinänen.

Tavoit­tee­nam­me on kehit­tää Erä-Suden toi­min­taa, asia­kas­pal­ve­lua ja edis­tää eläin­ten hyvin­voin­tia. Eläin­rak­kaus, luja tah­to­ti­la ja asen­ne ratkaisee!

Mer­vil­lä on pit­kä koke­mus eri­ro­tuis­ten koi­rien kans­sa elä­mi­ses­tä, kou­lut­ta­mi­ses­ta sekä myös kilpailemisesta:

”Naa­pu­rin labra­do­rin­nou­ta­jan kou­lu­tin ja kil­pai­lin tot­te­le­vai­suus­ko­keis­sa olles­sa­ni  11-vuo­tias. Sii­tä se sit­ten läh­ti ja sil­loin sain vih­doin oman ensim­mäi­sen sak­san­pai­men­koi­ra­ni Piken vuon­na 85.”

Asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus­ta eri kau­pan aloil­ta on ker­ty­nyt vuo­des­ta ‑88  läh­tien. Vuo­sien kil­paur­hei­lu-ura voi­ma­nos­tos­sa SM‑, EM- ja MM- kil­pai­luis­sa antaa myös hyvän ja perik­si anta­mat­to­man läh­tö­koh­dan fyy­si­ses­ti ras­kaal­le työl­le ja yrittäjyydelle.

Juk­ka on läh­töi­sin maa­ti­lal­ta, joten hänel­tä löy­tyy koke­mus­ta eri maa­ti­lan eläi­mis­tä ja töis­tä.  Jukal­la on vuo­sien koke­mus asia­kas­pal­ve­lus­ta sekä kol­mi­vuo­ro­teh­das­töis­tä. Juk­ka on myös ravin­to­la­kok­ki, joten hän vas­taa mei­dän mauk­kaas­ta lohi­kei­tos­tam­me sekä koko kahvilatoiminnasta.

Urhei­lul­li­sel­la, penk­ki­pun­ner­rus­ki­so­ja myös MM-tasol­la nos­ta­neel­la Jukal­la riit­tää ”powe­ria” ja asen­net­ta ”pyö­rit­tää” ras­kaam­pia­kin estei­tä yrittäjänä.

Tavoit­tee­nam­me on yhdes­sä kehit­tää Erä-Suden toi­min­taa ja asia­kas­pal­ve­lua sekä edis­tää eläin­ten hyvinvointia.

Eläin­rak­kaus ja luja tah­to­ti­la vie­vät mei­tä eteenpäin.

VAKITUISET OPPAAMME JA ELÄINTENHOITAJAMME

Hus­ky­far­mim­me pitää Erä-Suden väen kii­rei­se­nä ympä­ri vuo­den. Yhdes­sä ammat­ti­tai­toi­sen hen­ki­lö­kun­tam­me kans­sa huo­leh­dim­me koi­rien ja mui­den tilan eläin­ten hyvin­voin­nis­ta, tilam­me kun­nos­sa­pi­dos­ta sekä laa­duk­kaas­ta asiakaspalvelusta.

MARTIJN  JONGENOTTER

Hol­lan­ti­lai­nen Mar­tijn toi­mii safa­riop­paa­na sekä eläin­ten kou­lut­ta­ja­na. Hän on työs­ken­nel­lyt Erä-Sudel­la vuo­des­ta 2016 läh­tien. Mar­tijn nim. ”Sauk­ko” tyk­kää viih­dyt­tää asiak­kai­ta ja var­sin­kin las­ten kans­sa löy­tyy heti yhtei­nen sävel.

Sauk­ko otti itsel­leen ensim­mäi­sen hus­kyn­sä, Cha­pin, jon­ka kans­sa hän tou­hu­aa pal­jon vapaa-ajallaan.

 

ANTTI UNTILA

Ant­ti toi­mii vaki­tui­se­na safa­riop­paa­na, eläin­ten­hoi­ta­ja­na ja –kou­lut­ta­ja­na. Hän aloit­ti meil­lä tou­ko­kuus­sa 2018. Safa­riop­paan töi­tä Ant­ti on teh­nyt Kuusa­mos­sa vii­mei­set kol­me vuotta.

Tar­ham­me kun­nos­tus ja raken­nus­työt hoi­tu­vat Antil­ta myös näp­pä­räs­ti. Innok­kaas­ta nuo­res­ta Antis­ta huo­kuu halu kehit­tää toi­min­taa, sil­lä kyl­lä­hän se van­ha koi­ra­kin uudet tem­put oppii.

Antil­la on koto­na pari­sen­kym­men­tä koi­raa, jot­ka pitä­vät hänet kii­rei­se­nä töi­den ulko­puo­lel­la. Yhdes­sä avo­puo­li­son­sa kans­sa he kil­pai­le­vat reki­koi­ra­ki­sois­sa ja tule­vai­suu­den haa­vee­na heil­lä on kil­pail­la Finn­marksløpe­tis­sa jota koh­ti he mene­vät kir­jai­mel­li­ses­ti kovaa kyytiä.

JOANNA PIRCKLEN

Joan­na tuli meil­le seson­ki­työn­te­ki­jäk­si mar­ras­kuus­sa 2018 Hel­sin­gis­tä. Hän viih­tyi kui­ten­kin niin hyvin, että muut­ti pysy­väs­ti Kuusa­moon ja jäi meil­le eläintenhoitajaksi.

Joan­nal­ta hoi­tuu kaik­kien eläin­tem­me hoi­ta­mi­nen ( laa­mois­ta hus­kyi­hin ) tun­nol­li­sel­la, rau­hal­li­sel­la, päät­tä­väi­sel­lä ja posi­tii­vi­sel­la asen­teel­la. Joan­nan löy­tää pal­ve­le­mas­ta myös safa­ris­ho­pis­tam­me sekä kah­vi­la kioskistamme. 

Joan­nan työ­teh­tä­viin tuli lisäk­si myös varaus­jär­jes­tel­mäm­me yllä­pi­to sekä sosi­aa­li­ses­ta medias­ta huolehtiminen. 

Vapaa ajal­laan Joan­na “joka­pai­kan­höy­lä” tyk­kää käy­dä rat­sas­ta­mas­sa hevos­tem­me Topin ja Nop­san kanssa.

 

 

TALVIKAUDEN OPPAAT

 SAKARI MUSTONEN

”Sak­ke the main gui­de”  ihas­tut­taa asiak­kai­tam­me haus­kal­la persoonallaan.

Koi­rien tun­te­mus ja ”koi­ran­lu­ku­tai­to” ede­saut­ta­vat hän­tä hyvin val­ja­koi­den muo­dos­ta­mi­ses­sa ja tilan­tei­den rat­ko­mi­ses­sa. Sak­ke on vetä­nyt safa­rei­ta Erä-Sudel­la jo usea­na talvikautena.

Kesäi­sin Saken löy­tää oppaa­na Kuusa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta. Syk­syi­sin Sak­ke har­ras­taa met­säs­tys­tä koi­ran­sa kanssa.

MARCUS BAINBRIDGE

Englan­nis­ta tule­va Marcus aloit­ti safa­riop­paa­na mar­ras­kuus­sa 2018. Marcus huo­leh­tii koi­ris­ta  upeal­la taval­la ja vapaa-ajal­laan hän käy usein vael­te­le­mas­sa koi­riem­me kanssa.

Kuvaa­mi­sen tai­to on täl­lä her­ral­la hal­lus­sa ja suu­ri osa kuvis­tam­me onkin Marcuk­sen käden­jäl­keä. Marcuks tuo hyvää posi­tii­vis­ta ilma­pii­riä työporukkaamme.

 

LIINU AIHOS

Lii­nu tuli ensim­mäi­sen ker­ran meil­le har­joit­te­luun opis­kel­les­saan eläin­ten­hoi­ta­jak­si kau­del­la 2018–2019. Hän innos­tui luon­nos­ta sekä koi­rien kans­sa tou­hua­mi­ses­ta niin pal­jon että nyt hän toi­mii meil­lä safa­riop­paa­na ja hänel­tä löy­tyy oma Jedi-hus­ky. Kii­reen yllät­täes­sä Lii­nu aut­te­lee myös  eläintenhoidossa.

Lii­nu on yksi posi­tii­vi­sim­mis­ta sekä hymyi­le­vim­mis­tä ihmi­sis­tä jon­ka olem­me kos­kaan tavan­neet. Hänen kans­saan on iha­na työskennellä!

Erä-Susi Oy

Ruka­jär­ven­tie 30,
93830 Ruka­tun­tu­ri

тел: +358 40 570 0279
husky@erasusi.com

 

Социальные сети