MEIDÄN TARINA

Vuon­na 1998 reki­koi­ra­toi­min­nan aloit­ta­nut Erä-Susi sijait­see aivan Lapin rajan tun­tu­mas­sa Ruka-Kuusa­mos­sa. Erä-Susi on kas­va­nut pie­nes­tä hus­ky-lau­mas­ta isom­mak­si reki­koi­ra ken­ne­lik­si, jos­sa on 150 alas­kan- ja siperianhuskya. 

Nykyi­set omis­ta­jat Mer­vi Ran­ta­mä­ki ja Juk­ka Kei­nä­nen osti­vat tilan vuon­na 2017, ja sen jäl­keen ken­ne­lis­sä on teh­ty usei­ta mer­kit­tä­viä paran­nuk­sia — kes­kit­tyen koi­rien hyvin­voin­tiin sekä kes­tä­vään mat­kai­luun. Tavoit­tee­nam­me on tar­jo­ta asiak­kail­lem­me tai­an­omai­sia koke­muk­sia upean luon­non ympä­röi­mä­nä läpi vuo­den, val­loit­ta­vien hus­kiem­me seurassa. 

Mer­vil­lä on pit­kä koke­mus eri­lais­ten koi­rien kou­lut­ta­mi­ses­ta ja kas­va­tuk­ses­ta, ja tilal­la hän kes­kit­tyy asia­kas­pal­ve­luun sekä hus­kiem­me kas­va­tuk­seen, tree­naa­mi­seen ja hyvin­voin­tiin. Yri­tyk­sen pyö­ri­tyk­sen ohes­sa, Mer­vi kisaa kes­ki­pit­kän mat­kan val­jak­ko­ki­so­ja omal­la kisa­val­ja­kol­laan. Juk­ka on läh­töi­sin maa­ti­lal­ta, joten hänel­tä löy­tyy koke­mus­ta eri maa­ti­lan töis­tä. Hän vas­taa sekä huo­leh­tii val­jak­kou­rien kun­nos­sa­pi­dos­ta, konei­den ja lait­tei­den huol­lois­ta sekä sii­tä että meil­lä on kaik­ki tar­vit­ta­vat työ­ka­lut tar­hal­la työs­ken­te­lyyn. Juk­ka on myös ravin­to­la­kok­ki, joten hän vas­taa kahvilatoiminnastamme.

Luja tah­to­ti­la sekä rak­kaus eläi­miä koh­taan vie­vät mei­tä aina eteenpäin!

Erä-Susi tar­jo­aa mah­ta­van työ­pai­kan ja ympä­ris­tön oppia useil­le oppail­le ja har­joit­te­li­joil­le ympä­ri vuo­den. 150 hus­kyn hoi­ta­mi­nen on ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta työ­tä, ja yhdes­sä tii­mim­me kans­sa var­mis­tam­me, että kaik­ki asiak­kaam­me saa­vat par­haan mah­dol­li­sen koke­muk­sen vie­rai­lul­laan, ja samal­la pidäm­me huol­ta sii­tä että hus­ky-san­ka­rim­me saa­vat ansait­se­maan­sa rak­kaut­ta sekä huolenpitoa.

MEIDÄN VAKITUINEN SUPER TIIMI

MARTIJN 

Hol­lan­nis­ta löh­töi­sin, pysy­väs­ti suo­mes­sa asu­va Mar­tijn toi­mii meil­lä safa­riop­paa­na ja eläin­ten­hoi­ta­ja­na. Hän on työs­ken­nel­lyt Erä-Sudel­la vuo­des­ta 2016 läh­tien. Mar­tijn, lem­pi­ni­mi ”Sauk­ko” tyk­kää viih­dyt­tää asiak­kai­ta ja var­sin­kin las­ten kans­sa löy­tyy heti yhtei­nen sävel.

Sauk­ko otti itsel­leen ensim­mäi­sen hus­kyn­sä, Cha­pin, jon­ka kans­sa hän tou­hu­aa pal­jon vapaa-ajal­laan ja haa­veis­sa hänel­lä oli­si jos­kus perus­taa oma pie­ni ken­nel johon ottaa lisää hus­ky­ja..

JOANNA 

Joan­na tuli meil­le seson­ki­työn­te­ki­jäk­si mar­ras­kuus­sa 2018 Hel­sin­gis­tä. Hän viih­tyi kui­ten­kin niin hyvin, että muut­ti­kin Kuusa­moon ja jäi meil­le eläintenhoitajaksi.

Joan­nal­ta hoi­tuu kaik­kien eläin­tem­me hoi­ta­mi­nen tun­nol­li­sel­la, rau­hal­li­sel­la, päät­tä­väi­sel­lä ja posi­tii­vi­sel­la asen­teel­la. Joan­nan löy­tää pal­ve­le­mas­ta myös matkamuistomyymälästämme.

Joan­nan työ­teh­tä­viin kuu­luu myös har­joit­te­li­joi­den ja uusien työn­te­ki­jöi­den opet­ta­mi­nen, varausjärjestelmän/kotisivujen yllä­pi­to sekä sosi­aa­li­ses­ta medias­ta sekä mark­ki­noin­nis­ta vastaaminen.

SIJAINTI

Erä-Susi Hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ