Mei­dän tarina

Vuon­na 1998 reki­koi­ra­toi­min­nan aloit­ta­nut Erä-Susi sijait­see aivan Lapin rajan tun­tu­mas­sa Ruka-Kuusa­mos­sa. Erä-Susi on kas­va­nut pie­nes­tä hus­ky-lau­mas­ta isok­si reki­koi­ra ken­ne­lik­si, jos­sa on 150 alas­kan- ja sipe­rian­hus­kya sekä eläin­ti­la, johon kuu­luu eri­lai­sia kotieläimiä. 

Nykyi­set omis­ta­jat Mer­vi Ran­ta­mä­ki ja Juk­ka Kei­nä­nen osti­vat tilan vuon­na 2017, ja sen jäl­keen ken­ne­lis­sä on teh­ty usei­ta mer­kit­tä­viä paran­nuk­sia — kes­kit­tyen koi­rien hyvin­voin­tiin sekä kes­tä­vään mat­kai­luun. Tavoit­tee­nam­me on tar­jo­ta asiak­kail­lem­me tai­an­omai­sia koke­muk­sia upean luon­non ympä­röi­mä­nä läpi vuo­den, val­loit­ta­vien hus­kiem­me seurassa. 

Mer­vil­lä on pit­kä koke­mus eri­lais­ten koi­rien kou­lut­ta­mi­ses­ta ja kas­va­tuk­ses­ta, ja tilal­la hän kes­kit­tyy asia­kas­pal­ve­luun sekä hus­kiem­me kas­va­tuk­seen, tree­naa­mi­seen ja hyvin­voin­tiin. Yri­tyk­sen pyö­ri­tyk­sen ohes­sa, Mer­vi kisaa kes­ki­pit­kän mat­kan val­jak­ko­ki­so­ja omal­la kisa­val­ja­kol­laan. Juk­ka on läh­töi­sin maa­ti­lal­ta, joten hänel­tä löy­tyy koke­mus­ta eri maa­ti­lan töis­tä. Hän huo­leh­tii ken­ne­lin kor­jaus- ja raken­nus­töis­tä sekä konei­den huol­lois­ta ja val­jak­kou­rien kun­nos­sa­pi­dos­ta. Juk­ka on myös ravin­to­la­kok­ki, joten hän vas­taa mei­dän her­kul­li­ses­ta lohi­kei­tos­tam­me sekä koko kahvilatoiminnasta.

Luja tah­to­ti­la sekä rak­kaus eläi­miä koh­taan vie­vät mei­tä aina eteenpäin!

Mei­dän super tiimi

Erä-Susi tar­jo­aa mah­ta­van työ­pai­kan ja ympä­ris­tön oppia useil­le oppail­le ja har­joit­te­li­joil­le ympä­ri vuo­den. 150 hus­kyn hoi­ta­mi­nen on ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta työ­tä, ja yhdes­sä tii­mim­me kans­sa var­mis­tam­me, että kaik­ki asiak­kaam­me saa­vat par­haan mah­dol­li­sen koke­muk­sen vie­rai­lul­laan, ja samal­la pidäm­me huol­ta sii­tä että hus­ky-san­ka­rim­me saa­vat ansait­se­maan­sa rak­kaut­ta sekä huolenpitoa.

MARTIJN 

Hol­lan­ti­lai­nen Mar­tijn toi­mii meil­lä safa­riop­paa­na ja hän on työs­ken­nel­lyt Erä-Sudel­la vuo­des­ta 2016 läh­tien. Mar­tijn nim. ”Sauk­ko” tyk­kää viih­dyt­tää asiak­kai­ta ja var­sin­kin las­ten kans­sa löy­tyy heti yhtei­nen sävel.

Sauk­ko otti itsel­leen ensim­mäi­sen hus­kyn­sä, Cha­pin, jon­ka kans­sa hän tou­hu­aa pal­jon vapaa-ajal­laan ja haa­veis­sa hänel­lä oli­si jos­kus perus­taa oma pie­ni ken­nel johon ottaa lisää huskeja.

 

JOANNA 

Joan­na tuli meil­le seson­ki­työn­te­ki­jäk­si mar­ras­kuus­sa 2018 Hel­sin­gis­tä. Hän viih­tyi kui­ten­kin niin hyvin, että muut­ti­kin Kuusa­moon ja jäi meil­le eläintenhoitajaksi.

Joan­nal­ta hoi­tuu kaik­kien eläin­tem­me hoi­ta­mi­nen ( laa­mois­ta hus­kyi­hin ) tun­nol­li­sel­la, rau­hal­li­sel­la, päät­tä­väi­sel­lä ja posi­tii­vi­sel­la asen­teel­la. Joan­nan löy­tää pal­ve­le­mas­ta myös safa­ris­ho­pis­tam­me sekä kah­vi­la kioskistamme.

Joan­nan työ­teh­tä­viin kuu­luu myös varaus­jär­jes­tel­mäm­me yllä­pi­to sekä sosi­aa­li­ses­ta medias­ta huolehtiminen.

ANNI 

Kuusa­mo­lai­nen Anni aloit­ti meil­lä kah­vi­la­työn­te­ki­jä­nä kau­del­la 2019–2020 ja kau­den loput­tua hänel­le tar­jou­tui mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua eläin­ten­hoi­ta­jak­si oppi­so­pi­muk­sel­la. Nyt val­mis eläin­ten­hoi­ta­ja jäi osak­si mei­dän mai­nio­ta tii­miäm­me. Anni tou­hu­aa enim­mäk­seen ken­ne­lis­sä koi­riem­me kans­sa ja toi­mii oppaa­na safa­reil­la mut­ta tar­vit­taes­sa hänel­tä hoi­tuu myös lip­pu­jen sekä kah­vin myynti.

Annil­la on pal­jon koke­mus­ta koi­ris­ta ja hän osaa hie­nos­ti toi­mia koi­riem­me kans­sa. Annil­la on koto­na kak­si labra­do­rin­nou­ta­jaa sekä omia hus­ke­ja joten teke­mis­tä riit­tää töi­den ulkopuolellakin.

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

AUKIOLOAJAT

Opas­te­tut ken­nel­vie­rai­lut tiis­tai­sin, tors­tai­sin sekä lau­an­tai­sin. Läh­döt klo 11:00 (mui­na aikoi­na tar­ha on suljettu)

Varaat­han vie­rai­lusi etukäteen!