Vaeltamaan huskiemme kanssa

Jos vael­ta­mi­nen sekä hus­kyt ovat lähel­lä sydän­tä­si, tämä ohjel­ma on sinua var­ten. Vael­luk­sem­me vie­vät sinut naut­ti­maan Kuusa­mon upeas­ta luon­nos­ta val­loit­ta­vien hus­kiem­me seu­ras­sa.

Jokai­nen vael­luk­sel­le osal­lis­tu­ja saa vael­lus­ka­ve­rik­seen oman hus­kyn joka val­jas­te­taan vyö­tä­röl­le kiin­ni­tet­tä­vään veto­vyö­hön. Koi­ra hel­pot­taa käve­lyä vaih­te­le­vas­sa maas­tos­sa, ja asiak­kaan kädet voi­vat liik­kua vapaas­ti, joten voit hel­pos­ti pysäh­tyä otta­maan vaik­ka­pa mai­se­ma­ku­via.

Ammat­ti­tai­toi­nen oppaam­me on aina muka­na rei­til­lä tur­vaa­mas­sa kul­kua.

Hus­ky­vael­lus läh­tee Erä-Suden koi­ra­tar­hal­ta ja jat­kuu kau­niis­sa Rukan mai­se­mis­sa riip­puen ohjel­man pituu­des­ta. Alla näet kak­si hie­man toi­sis­taan poik­kea­vaa ohjel­maa ja vih­re­ää pai­ni­ket­ta pai­naes­sa pää­set varaa­maan vael­luk­sen suo­raan mei­dän varaus­jär­jes­tel­mäs­täm­me.

HUOM! Jos suun­nit­te­let vael­lus­ta isom­mal­le ryh­mäl­le, voit ottaa yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se husky@erasusi.com ja pyy­tää tar­jous­ta.

 

Husky vaellus, 90 min

Tämä lyhyt ja help­po­kul­kui­nen reit­ti sovel­tuu koko per­heel­le ja mukaan voi ottaa per­heen pie­nim­mät­kin. Jokai­nen vael­luk­sel­le yli 12-vuo­tias osal­lis­tu­va saa oman hus­kyn val­jas­tet­tu­na veto­vyöl­leen jon­ka jäl­keen oppaam­me joh­dat­taa tei­dät naut­ti­maan ret­kes­tä. Vael­luk­sen jäl­keen tar­joam­me teil­le kyl­mää juo­ta­vaa ja pien­tä syö­tä­vää kah­vi­las­sam­me.  

Tämä ohjel­ma sisäl­tää tar­ha­vie­rai­lu­mak­sun joten sen jäl­keen voit­te vapaas­ti tutus­tua ken­ne­lim­me mui­hin hus­kei­hin sekä etu­pi­han eläi­miin.

Hin­ta per hlö: 45 

Husky vaellus, 180 min

Tämä vael­lus­reit­ti vie lähel­le Pyhä­vaa­ran upei­ta jyr­kän­tei­tä ja kau­nis­ta luon­toa. Reit­tim­me kul­kee lähel­lä vaa­raa ja mat­kan var­rel­la pysäh­dym­me vil­voit­te­le­maan Pyhä­jär­ven ran­nal­le. 

Vael­luk­sen jäl­keen tulem­me takai­sin tar­ham­me kodal­le pais­ta­maan mak­ka­raa ja naut­ti­maan kyl­mis­tä juo­mis­ta. Halu­tes­san­ne oppaam­me voi ker­toa enem­män pai­kas­tam­me ja vas­tai­lee kysy­myk­siin­ne.

Tämä ohjel­ma sisäl­tää tar­ha­vie­rai­lu­mak­sun joten sen jäl­keen voit­te vapaas­ti tutus­tua ken­ne­lim­me mui­hin hus­kei­hin sekä etu­pi­han eläi­miin.

Hin­ta per hlö: 95 

Kärryajelu koirien kanssa

Lyhyt kär­ry­aje­lu:

Koko­nais­kes­to: n. 45 min (2km)

Hin­nat: Aikui­set 49  Lap­set (2–14v) 29 €

Val­jas­tam­me hus­ky­kär­rym­me eteen 12–16 koi­raa, ja kyy­tiin mah­tuu vaik­ka koko per­heen kes­ken (4 hlö). Oppaam­me ohjaa kär­ryä ja on muka­na tur­vaa­mas­sa aje­lua. Len­kin jäl­keen tar­joi­lem­me mehua ja kek­siä kah­vi­las­sam­me sekä pää­set­te myös tutus­tu­maan tar­ham­me mui­hin koi­riin ja koti­pi­han eläi­miin. Sopii myös per­heen pie­nim­mil­le!

Met­sä kär­ry­aje­lu 

Koko­nais­kes­to: n. 75 min (5km)

Hin­nat: Aikui­set 99€ Lap­set (2–14v) 59€

Val­jas­tam­me hus­ky­kär­rym­me eteen 12–16 koi­raa, ja kyy­tiin mah­tuu vaik­ka koko per­heen kes­ken (4 hlö). Oppaam­me ohjaa kär­ryä ja on muka­na tur­vaa­mas­sa aje­lua. Reit­ti kul­kee met­sän hal­ki jos­sa ehtii naut­tia värik­käis­tä mai­se­mis­ta ja raik­kaas­ta ilmas­ta. Len­kin jäl­keen tar­joi­lem­me her­kul­li­set pul­lat ja kah­vit kah­vi­las­sam­me sekä pää­set­te myös tutus­tu­maan tar­ham­me mui­hin koi­riin ja koti­pi­han eläi­miin. Sopii myös per­heen pie­nim­mil­le!

 

Ajam­me koi­ril­la kesä­ai­ka­na sää­va­rauk­sel­la. Läm­pö­ti­lan olles­sa yli 10 astet­ta kär­ry­aje­lui­ta ei aje­ta koi­rien hyvin­voin­nin takaa­mi­sek­si.

Kär­ry­aje­lus­ta voi tie­dus­tel­la lisää säh­kö­pos­til­la husky@erasusi.com  tai soit­ta­mal­la 040 570 0279. Ajan­koh­ta on varat­ta­va etu­kä­teen. Mini­mi hen­ki­lö­mää­rä on 2 hen­ki­löä. Hin­taan sisäl­ty­vät tar­vit­ta­vat varus­teet, tur­val­li­suus­oh­jeis­tus sekä tar­ha­vie­rai­lu. 

Opastettu tarhavierailu

Tämän ohjel­man avul­la pää­set tutus­tu­maan parem­min hus­kei­him­me sekä kotie­läin­pi­ham­me eläi­miin ja nii­den elä­mään. Oppaam­me vie tei­dät opas­te­tul­le kier­rok­sel­le 150 hus­kyn ken­ne­liin jos­sa pää­set­te rap­sut­te­le­maan koi­ria ja kuu­le­maan lisää nii­den hoi­to­toi­men­pi­teis­tä. Ken­nel­kier­rok­sen aika­na on mah­dol­lis­ta pääs­tä tar­han sisä­puo­lel­le leik­ki­mään koi­riem­me kans­sa, oppaan joh­dol­la. Tar­ha­vie­rai­lul­la tutus­tu­taan myös kotie­läin­pi­ham­me eri­lai­siin eläi­miin ja pää­set­te myös syöt­tä­mään sekä rap­sut­te­le­maan vuo­hia sekä lam­pai­ta. 

Kier­rok­sen jäl­keen kah­vi­lam­me tar­joi­lee kah­via, mehua, tee­tä ja pien­tä pur­ta­vaa. 

Tar­ha­vie­rai­lun voi vara­ta per­heen kes­ken tai isom­mal­lek­kin ryh­mäl­le. Tar­jouk­sen voit pyy­tää lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia husky@erasusi.com.  

 

Talutusratsastus suomenhevosella

Suo­men­he­vo­sel­lam­me Topil­la pää­set talu­tus­rat­sas­ta­maan. Saat osal­lis­tua hevo­sen har­jauk­seen sekä pää­set pie­nel­le met­sä­len­kil­le oppaam­me talut­taes­sa Topia.

Hinnasto

Koko­nais­kes­to noin 30 min.

20 e / hen­ki­lö

 

Erä-Susi Oy

Ruka­jär­ven­tie 30,
93830 Ruka­tun­tu­ri

puh: +358 40 570 0279
husky@erasusi.com

 

Aukioloajat

Tar­ha­vie­rai­lut sekä koi­ra­ret­ket varat­ta­vis­sa nyt etu­kä­teen! Lisä­tie­toa löy­dät ajan­koh­tais­ta-osios­ta.

Seuraa meitä!