VAELTAMAAN HUSKIEN KANSSA

Jos vael­ta­mi­nen sekä hus­kyt ovat lähel­lä sydän­tä­si, tämä ohjel­ma on sinua var­ten. Vael­luk­sem­me vie­vät sinut naut­ti­maan Kuusa­mon upeas­ta luon­nos­ta val­loit­ta­vien hus­kiem­me seurassa.

Tar­hal­le saa­vut­tuan­ne valit­sem­me jokai­sel­le vael­luk­seen osal­lis­tu­val­le sopi­van vael­lus­ka­ve­rin 150-hus­kyn lau­mas­ta. Tämän jäl­keen oppaam­me opas­tuk­sel­la val­jas­tam­me vali­tut koi­rat ja kiin­ni­täm­me ne vyö­tä­röl­le tule­vaan veto­vyö­hön. Koi­ra hel­pot­taa käve­lyä vaih­te­le­vas­sa maas­tos­sa, ja asiak­kaan kädet voi­vat liik­kua vapaas­ti, joten voit hel­pos­ti pysäh­tyä otta­maan vaik­ka­pa maisemakuvia.

Ammat­ti­tai­toi­nen oppaam­me on aina muka­na rei­til­lä tur­vaa­mas­sa kulkua.

Hus­ky­vael­lus läh­tee Erä-Suden koi­ra­tar­hal­ta ja jat­kuu kau­niis­sa Rukan mai­se­mis­sa riip­puen ohjel­man pituu­des­ta. Alla näet kak­si hie­man toi­sis­taan poik­kea­vaa vael­lus ohjelmaa. 

Varauk­set soit­ta­mal­la 040–5700279 tai husky@erasusi.com

HUOM! Jos suun­nit­te­let vael­lus­ta isom­mal­le ryh­mäl­le, voit ottaa yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se husky@erasusi.com ja pyy­tää tarjousta.

Perhevaellus

Tämä lyhyt ja help­po­kul­kui­nen reit­ti sovel­tuu koko per­heel­le ja mukaan voi ottaa per­heen pie­nim­mät­kin. Vael­luk­sel­le yli 12-vuo­tias osal­lis­tu­va saa halu­tes­saan oman hus­kyn val­jas­tet­tu­na veto­vyöl­leen jon­ka jäl­keen oppaam­me joh­dat­taa tei­dät naut­ti­maan ret­kes­tä. Mat­kan pituus on 2–3 km ja ohjel­maan on hyvä vara­ta aikaa koko­nai­suu­des­saan 1,5 tuntia.

Vael­luk­sen jäl­keen tulem­me takai­sin tar­hal­le ja kah­vi­lam­me tar­joi­lee kyl­mää mehua, kah­via ja pul­laa. Oppaam­me ker­too enem­män pai­kas­tam­me ja vas­tai­lee kysymyksiinne.

Tämä ohjel­ma sisäl­tää tar­ha­vie­rai­lu­mak­sun joten sen jäl­keen voit­te vapaas­ti tutus­tua ken­ne­lim­me mui­hin hus­kei­hin sekä etu­pi­han eläimiin.

Aikui­nen: 45 €  Lap­si: 25 €

Husky vaellus

Tämä vael­lus­reit­ti vie lähel­le Pyhä­vaa­ran upei­ta jyr­kän­tei­tä ja kau­nis­ta luon­toa. Reit­tim­me kul­kee lähel­lä vaa­raa ja mat­kan var­rel­la pysäh­dym­me vil­voit­te­le­maan Pyhä­jär­ven ran­nal­le. Mat­kan pituuus on 6–7 km ja ohjel­maan on hyvä vara­ta aikaa koko­nai­suu­des­saan n. 3 tuntia.

Vael­luk­sen jäl­keen tulem­me takai­sin tar­hal­le naut­ti­maan kah­vi­lam­me tar­joa­mis­ta eväis­tä. Halu­tes­san­ne oppaam­me voi ker­toa enem­män pai­kas­tam­me ja vas­tai­lee kysymyksiinne.

Tämä ohjel­ma sisäl­tää tar­ha­vie­rai­lu­mak­sun joten sen jäl­keen voit­te vapaas­ti tutus­tua ken­ne­lim­me mui­hin hus­kei­hin sekä etu­pi­han eläimiin.

Aikui­nen: 90 € Lap­si: 45 €

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ