Kärryajelu koirien kanssa

Aloi­tam­me tänä kesä­nä kär­ry­aje­lut koi­riem­me kans­sa. Kär­ryyn mah­tuu istu­maan nel­jä hen­ki­löä ja noin 5 km mit­tai­nen reit­ti tul­laan aja­maan lähi­maas­tos­sa. Kär­ryn eteen val­jas­tam­me 12–16 koi­raa, ja asiak­kaat pää­se­vät osal­lis­tu­maan koi­rien val­jas­ta­mi­seen. Oppaam­me ohjaa kär­ryä ja on muka­na tur­vaa­mas­sa aje­lua. Ohjel­man koko­nais­kes­to 60–90 min.

Len­kin jäl­keen pää­set tutus­tu­maan tar­ham­me mui­hin koi­riin ja koti­pi­han eläi­miin.

Ajam­me koi­ril­la kesä­ai­ka­na sää­va­rauk­sel­la. Läm­pö­ti­lan olles­sa yli 10 astet­ta kär­ry­aje­lui­ta ei aje­ta koi­rien hyvin­voin­nin takaa­mi­sek­si.

Kär­ry­aje­lun hin­nois­ta voit tie­dus­tel­la säh­kö­pos­til­la husky@erasusi.com  tai soit­ta­mal­la 040 570 0279. Ajan­koh­ta on varat­ta­va etu­kä­teen. Mini­mi hen­ki­lö­mää­rä on 2 hen­ki­löä. Hin­taan sisäl­ty­vät tar­vit­ta­vat varus­teet, tur­val­li­suus­oh­jeis­tus sekä tar­ha­vie­rai­lu. 

Lenkille huskyjen kanssa

Valit­sem­me asiak­kaal­le sopi­van koi­ran, joka val­jas­te­taan vyö­tä­röl­le kiin­ni­tet­tä­vään veto­vyö­hön. Koi­ra hel­pot­taa käve­lyä vaih­te­le­vas­sa maas­tos­sa, ja asiak­kaan kädet voi­vat liik­kua vapaas­ti, joten voit hel­pos­ti pysäh­tyä otta­maan vaik­ka­pa mai­se­ma­ku­via.
Oppaam­me on muka­na rei­til­lä tur­vaa­mas­sa kul­kua.

Hus­ky­vael­lus läh­tee Erä-Suden koi­ra­tar­hal­ta ja jat­kuu kau­niis­sa Rukan mai­se­mis­sa. Mat­kal­la pysäh­dym­me naut­ti­maan ret­kie­väät, ja samal­la pää­set lähem­min ystä­vys­ty­mään koi­rien kans­sa. Rei­tin pituut­ta voi­daan tar­vit­taes­sa sää­del­lä ryh­män toi­vei­den mukai­ses­ti.

Hinnasto

Ohjel­man kes­to on noin 3 h

95€ / aikui­nen  45€ / lap­si 

Hin­ta sisäl­tää tar­vit­ta­vat varus­teet ja ret­kie­väät
Ryh­män mini­mi koko on 2 hen­ki­löä. Ajan­koh­ta sovit­ta­va etu­kä­teen.

Lyhyempi huskykävely

Jär­jes­täm­me myös hel­pom­man ja lyhyem­män noin kah­den kilo­met­rin mit­tai­sen len­kin koi­ran kans­sa. Lenk­ki kävel­lään lähi­maas­tos­sa oppaan joh­dol­la.

Tämä lenk­ki sovel­tuu myös lap­si­per­heil­le. Len­kin jäl­keen voi tutus­tua tar­ham­me mui­hin koi­riin ja koti­pi­han eläi­miin.

Hinnasto

Ohjel­man kes­to noin 60min.

40€ / aikui­nen
20€ / lap­si

Hin­ta sisäl­tää tar­vit­ta­vat varus­teet ja tar­ha­vie­rai­lun.

Ryh­män mini­mi koko on 2 hen­ki­löä.

Ajan­koh­ta sovit­ta­va etu­kä­teen.

Talutusratsastus suomenhevosella

Suo­men­he­vo­sel­lam­me Topil­la pää­set talu­tus­rat­sas­ta­maan. Saat osal­lis­tua hevo­sen har­jauk­seen sekä pää­set pie­nel­le met­sä­len­kil­le oppaam­me talut­taes­sa Topia.

Hinnasto

Koko­nais­kes­to noin 30 min.

15e / hen­ki­lö

 

Erä-Susi Oy

Ruka­jär­ven­tie 30,
93830 Ruka­tun­tu­ri

puh: +358 40 570 0279
husky@erasusi.com

 

Aukioloajat

Avaam­me ovem­me jäl­leen tar­ha­vie­rai­li­joil­le 8.6 eteen­päin. Ter­ve­tu­loa!

 

Seuraa meitä!