OPASTETTU KENNELVIERAILU

Opas­te­tul­la kier­rok­sel­la pää­set tutus­tu­maan parem­min hus­kei­him­me sekä kotie­läin­pi­han eläi­miin ja nii­den päi­vit­täi­seen elä­mään. Oppaam­me vie tei­dät tutus­tu­maan val­loit­ta­vaan, 150 hus­kyn lau­maan jos­sa tei­dät ote­taan ilol­la, hän­tiä hei­lut­taen vas­taan. Vie­rai­lul­la pää­set rap­sut­te­le­maan ystä­väl­li­siä koi­ria ja kuu­le­maan lisää koi­ra­koh­tai­ses­ta, eläin­ten hyvin­voin­tiin kes­kit­ty­väs­tä toi­min­nas­tam­me. Ken­nel­kier­rok­sen jäl­keen on mah­dol­li­suus pääs­tä viet­tä­mään aikaa tänä kesä­nä syn­ty­nei­den pen­tu­jem­me kanssa.

Ohjel­mas­sa tutus­tu­taan myös kotie­läin­pi­han eri­lai­siin eläi­miin ja haluk­kaat pää­se­vät myös syöt­tä­mään sekä rap­sut­te­le­maan vuo­hia sekä lampaita.

Tar­hal­lam­me pal­ve­lee myös iha­na mat­ka­muis­to­myy­mä­lä sekä kah­vi­la jos­ta saa ostet­tua tuo­ret­ta kah­via, vir­vok­kei­ta, pien­tä suo­lais­ta ja make­aa syötävää.

Kes­to: 1,5–2 h  Hin­nat: Aikui­nen 20 € Lap­si (2–12v) 10 €

Varauk­set suo­raan varaus­jär­jes­tel­män kaut­ta tai husky@erasusi.com

Tar­jouk­set isom­mil­le ryh­mil­le voi pyy­tää lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia husky@erasusi.com 

VAELTAMAAN HUSKIEN KANSSA

Jos vael­ta­mi­nen sekä hus­kyt ovat lähel­lä sydän­tä­si, tämä ohjel­ma on sinua var­ten. Vael­luk­sem­me vie­vät sinut naut­ti­maan Kuusa­mon upeas­ta luon­nos­ta val­loit­ta­vien hus­kiem­me seurassa.

Tar­hal­le saa­vut­tuan­ne valit­sem­me jokai­sel­le vael­luk­seen osal­lis­tu­val­le sopi­van vael­lus­ka­ve­rin 150-hus­kyn lau­mas­ta. Tämän jäl­keen oppaam­me opas­tuk­sel­la val­jas­tam­me vali­tut koi­rat ja kiin­ni­täm­me ne vyö­tä­röl­le tule­vaan veto­vyö­hön. Koi­ra hel­pot­taa käve­lyä vaih­te­le­vas­sa maas­tos­sa, ja asiak­kaan kädet voi­vat liik­kua vapaas­ti, joten voit hel­pos­ti pysäh­tyä otta­maan vaik­ka­pa maisemakuvia.

Ammat­ti­tai­toi­nen oppaam­me on aina muka­na rei­til­lä tur­vaa­mas­sa kulkua.

Hus­ky­vael­lus läh­tee Erä-Suden koi­ra­tar­hal­ta ja jat­kuu kau­niis­sa Rukan mai­se­mis­sa riip­puen ohjel­man pituu­des­ta. Alla näet kak­si hie­man toi­sis­taan poik­kea­vaa vael­lus ohjelmaa. 

Varauk­set soit­ta­mal­la 040–5700279 tai husky@erasusi.com

HUOM! Jos suun­nit­te­let vael­lus­ta isom­mal­le ryh­mäl­le, voit ottaa yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se husky@erasusi.com ja pyy­tää tarjousta.

Perhevaellus

Tämä lyhyt ja help­po­kul­kui­nen reit­ti sovel­tuu koko per­heel­le ja mukaan voi ottaa per­heen pie­nim­mät­kin. Vael­luk­sel­le yli 12-vuo­tias osal­lis­tu­va saa halu­tes­saan oman hus­kyn val­jas­tet­tu­na veto­vyöl­leen jon­ka jäl­keen oppaam­me joh­dat­taa tei­dät naut­ti­maan ret­kes­tä. Mat­kan pituus on 2–3 km ja ohjel­maan on hyvä vara­ta aikaa koko­nai­suu­des­saan 1,5 tuntia.

Vael­luk­sen jäl­keen tulem­me takai­sin tar­hal­le ja kah­vi­lam­me tar­joi­lee kyl­mää mehua, kah­via ja pul­laa. Oppaam­me ker­too enem­män pai­kas­tam­me ja vas­tai­lee kysymyksiinne.

Tämä ohjel­ma sisäl­tää tar­ha­vie­rai­lu­mak­sun joten sen jäl­keen voit­te vapaas­ti tutus­tua ken­ne­lim­me mui­hin hus­kei­hin sekä etu­pi­han eläimiin.

Aikui­nen: 45 €  Lap­si: 25 €

Husky vaellus

Tämä vael­lus­reit­ti vie lähel­le Pyhä­vaa­ran upei­ta jyr­kän­tei­tä ja kau­nis­ta luon­toa. Reit­tim­me kul­kee lähel­lä vaa­raa ja mat­kan var­rel­la pysäh­dym­me vil­voit­te­le­maan Pyhä­jär­ven ran­nal­le. Mat­kan pituuus on 6–7 km ja ohjel­maan on hyvä vara­ta aikaa koko­nai­suu­des­saan n. 3 tuntia.

Vael­luk­sen jäl­keen tulem­me takai­sin tar­hal­le naut­ti­maan kah­vi­lam­me tar­joa­mis­ta eväis­tä. Halu­tes­san­ne oppaam­me voi ker­toa enem­män pai­kas­tam­me ja vas­tai­lee kysymyksiinne.

Tämä ohjel­ma sisäl­tää tar­ha­vie­rai­lu­mak­sun joten sen jäl­keen voit­te vapaas­ti tutus­tua ken­ne­lim­me mui­hin hus­kei­hin sekä etu­pi­han eläimiin.

Aikui­nen: 90 € Lap­si: 45 €

KÄRRYAJELU HUSKIEN KANSSA

Hus­kien kans­sa aje­lul­le ilman lun­ta! Tätä haus­kaa ja vauh­di­kas­ta akti­vi­teet­tia pää­see kokei­le­maan ilmo­jen vii­len­tyes­sä. Kär­ryä vetää 12–16 val­jas­tet­tua hus­kya, ja sen kyy­tiin mah­tuu vaik­ka koko per­he (4 hlö). Ammat­ti­tai­toi­nen oppaam­me ohjaa kär­ryä ja on muka­na tur­vaa­mas­sa ajelua. 

HUOM! Koi­rien hyvin­voin­nin takaa­mi­sek­si tätä pal­ve­lua voi­daan jär­jes­te­tää vain jos läm­pö­ti­la on alle 10 astet­ta, muu­ten on lii­an kuu­ma koi­ril­la vetää kärryä.

Kär­ry­aje­lus­ta voi tie­dus­tel­la lisää säh­kö­pos­til­la husky@erasusi.com  tai soit­ta­mal­la 040 570 0279. Ajan­koh­ta on varat­ta­va etu­kä­teen ja sen mini­mi hen­ki­lö­mää­rä on 2 hen­ki­löä. Hin­taan sisäl­ty­vät tar­vit­ta­vat varus­teet, tur­val­li­suus­oh­jeis­tus sekä tarhavierailu. 

Met­sä kär­ry­aje­lu 5 km:

Hin­nat: Aikui­set 99 € Lap­set (4–12v) 59 €

Met­sä kär­ry­aje­lu kul­kee upean met­sän hal­ki jos­sa ehtii naut­tia värik­käis­tä mai­se­mis­ta ja raik­kaas­ta ilmas­ta. Aje­lun kes­to on n. 20–30 min. Len­kin jäl­keen tar­joi­lem­me her­kul­li­set pul­lat ja kah­vit kah­vi­las­sam­me sekä pää­set­te myös tutus­tu­maan tar­ham­me mui­hin koi­riin ja koti­pi­han eläi­miin. Sopii myös per­heen pienimmille!

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

AUKIOLOAJAT

Opas­te­tut ken­nel­vie­rai­lut tiis­tai­sin, tors­tai­sin sekä lau­an­tai­sin. Läh­döt klo 11:00 (mui­na aikoi­na tar­ha on suljettu)

Varaat­han vie­rai­lusi etukäteen!