VIETÄ PÄIVÄ VALLOITTAVIEN HUSKIEMME PARISSA

Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, mil­tä tun­tui­si työs­ken­nel­lä 150 hus­kyn kans­sa? Mil­lais­ta oli­si huo­leh­tia niis­tä päi­vit­täin? Tämän ohjel­man paris­sa pää­set tutus­tu­maan mei­dän joka­päi­väi­seen arkeen!

Tule koke­maan haus­kat päi­vit­täi­set ken­nel­työt ystä­väl­lis­ten hus­kiem­me seu­raan, ammat­ti­tai­toi­sen oppaam­me opas­tuk­sel­la. Päi­vän aika­na tulet oppi­maan pal­jon uusia asioi­ta hus­keis­ta, nii­den joka­päi­väi­ses­tä elä­mäs­tä ja sii­tä, miten työs­ken­nel­lä nii­den kanssa!

Ohjel­ma sisäl­tää päi­vit­täi­siä aska­rei­ta; hus­kien vapaa­na juok­su­tus­ta, har­jaa­mis­ta, tar­ho­jen sii­voa­mis­ta. Rap­sut­te­lun ohes­sa pää­set tutus­tu­maan ken­ne­lin asuk­kai­siin koi­ra­koh­tai­ses­ti, viet­tä­mäl­lä nii­den kans­sa aikaa. Päi­vä sisäl­tää sääs­tä ja ajan­koh­das­ta riip­puen lyhyen vael­luk­sen hus­kyn kans­sa tai pie­nen met­sä­len­kin mah­dol­lis­ten pen­tu­jen kanssa.

Päi­vän aika­na tar­joi­lem­me lou­naan — her­kul­li­sen lohi­kei­ton, jon­ka nau­tim­me viih­tyi­säs­sä kodas­sam­me. Päi­vän päät­teek­si ker­taam­me tapah­tu­mia pul­la­kah­vien äärellä.

Aikui­nen 149 € Lap­si (8–14 v.) 79 € | KESTO: 4–5 TUNTIA

Jos olet kiin­nos­tu­nut ohjel­mas­ta, varauk­set ja kyse­lyt säh­kö­pos­tiin husky@erasusi.com

SIJAINTI

Erä-Susi Hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ