KÄVELYRETKI ALPAKOIDEN KANSSA

 Mil­tä kuu­los­tai­si viet­tää aamu­päi­vä sym­paat­tis­ten alpa­koi­den paris­sa? Meil­lä pää­set koke­maan haus­kan met­sä­ret­ken alpa­koi­ta taluttaen!

Kotie­läin­pi­hal­le saa­vut­tuan­ne tutus­tum­me alpa­koi­him­me ja käym­me läpi talu­tuk­seen liit­ty­vän ohjeis­tuk­sen. Tämän jäl­keen läh­dem­me  käve­le­mään help­po­kul­kuis­ta reit­tiä pit­kin oppaan joh­dol­la. Opas joh­taa käve­lyä ja on koko mat­kan ajan muka­na tur­vaa­mas­sa kul­kua. Jokai­nen ohjel­maan osal­lis­tu­va pää­see talut­ta­maan vuo­rol­laan alpak­kaa. Alpa­kat ovat rau­hal­li­sia eläi­miä ja käve­ly nii­den kans­sa on rau­hal­lis­ta sekä help­poa. Käve­lyn jäl­keen tutus­tum­me mui­hin kotie­läin­pi­han eläi­miin kuten pupui­hin, lam­pai­siin, vuo­hiin sekä hevo­siin. Otat­han huo­mioon! Hus­ky­ken­ne­lis­sä vie­rai­lu ei sisäl­ly tähän ohjel­maan, mut­ta sen voi ostaa lisä­pal­ve­lu­na varauk­sen yhteydessä.

Eläi­miin tutus­tu­mi­sen jäl­keen nau­tim­me tuo­ret­ta kah­via tai tee­tä sekä kyl­mää mehua ja pien­tä syö­tä­vää. Tar­hal­lam­me pal­ve­lee myös iha­na mat­ka­muis­to­myy­mä­lä johon voi käy­dä tutus­tu­mas­sa ohjel­man jälkeen.

Tämä ohjel­ma sovel­tuu myös per­heen pie­nim­mil­le ja pie­net­kin pää­se­vät talut­ta­maan alpak­kaa aikui­sen seu­ras­sa. Ohjel­ma on rää­tä­löi­tä­vis­sä myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le sil­lä alu­eel­lam­me on help­po liik­kua esi­mer­kik­si  pyö­rä­tuo­lin kanssa

HINTA 49 ‎€ (4+) |KESTO 2 H

Tar­jouk­set isom­mil­le ryh­mil­le voi pyy­tää lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia husky@erasusi.com 

SIJAINTI

Erä-Susi Hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

SEURAA MEITÄ