Tutus­tu val­loit­ta­viin reki­koi­riim­me ja löy­dä juu­ri sinul­le sopi­va kummikoira!

 Meil­lä Erä-Sudel­la koi­rat mer­kit­se­vät per­het­tä. Nii­den ter­veys ja hyvin­voin­ti ovat meil­le kaik­ki kai­kes­sa ja haluam­me antaa niil­le paras­ta mah­dol­lis­ta huol­ten­pi­toa. Ne tar­vit­se­vat vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä ruo­kaa, rak­kaut­ta sekä aikaa.

Maa­il­mal­la val­lit­se­van tilan­teen vuok­si mat­kai­lu vai­keu­tuu ja monet tar­vit­se­vat tukea. Tar­joam­me nyt teil­le rak­kaat asiak­kaam­me mah­dol­li­suu­den aut­taa mei­dän lau­maam­me ryh­ty­mäl­lä koi­riem­me kum­meik­si! Kum­mi­koi­ra toi­min­nas­ta saa­mam­me rahat mene­vät suo­raan koko lau­mam­me ruo­ka- ja eläin­lää­kä­ri­ku­lui­hin sekä mui­hin väline/tarvike hankintoihin.

HUOM! Tämä ei ole varain­ke­ruu, vaan olem­me tuot­teis­ta­neet kum­mi­toi­min­nan. Kum­mi­mak­sut sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron 24 % ja mak­sam­me sii­tä asian­mu­kai­set verot. Lisä­tie­toa kum­mi­koi­ra­toi­min­nas­ta husky@erasusi.com

RYHDY REKIKOIRAKUMMIKSI

  1. Valit­se sinul­le mie­lui­sin rekikummikoira.
  2. Valit­se pal­ve­lu lah­joi­tet­ta­va sum­man perus­teel­la: 20€, 50€ tai 360€ (tar­kem­mat tie­dot lah­joi­tuk­sen sisäl­lös­tä löy­dät klik­kaa­mal­la pal­ve­lun auki)
  3. Ennen mak­sua ohjel­ma kysyy min­kä koi­ran kum­mik­si haluat ryh­tyä, kir­joi­ta valit­se­ma­si koi­ran nimi kirjoituskenttään.

 Alla voit tutus­tua kummikoiriimme.

 

RONSKI 

s. 22.02.2015

rotu: Alas­kan­hus­ky

 

Kook­kaan Rons­kin tun­nis­taa jo kau­kaa oman­laa­tui­ses­ta äänes­tään. Surul­li­ses­ta ilmees­tään huo­li­mat­ta Rons­ki on iloi­nen ja ener­gi­nen sekä pet­tä­mä­tön safa­ri­työ­koi­ra. Tätä “api­naa” ei tar­hat eikä kii­pei­lyes­teet pidättele.

 JULLE 

s. 22.03.2010

rotu: Alas­kan­hus­ky

 

Jul­le her­ram­me on var­mas­ti yksi ken­ne­lim­me kuva­tuin hus­ky. Ennen Jul­lel­la oli tapa­na kii­ve­tä häkin pääl­le huu­te­le­maan joko pää­si­si töi­hin tai että mis­sä se ruo­ka oikein vii­pyy. Uuden tar­ham­me myö­tä sekä Jul­len hyvin­voin­nin kan­nal­ta saim­me kii­pei­lyn lop­pu­maan. Tämän her­ran safa­ri­työt ovat vähen­ty­neet, vaik­ka intoa ja ter­veyt­tä riit­täi­si vie­lä muil­lek­kin jakaa.

PUKKI 

s. 04.07.2020

rotu: Alas­kan­hus­ky

 

Puk­ki on ollut pie­nes­tä pitäen  pääl­le­päs­mä­ri ja hän on osoit­tau­tu­nut lois­ta­vak­si tii­mi­pe­laa­jak­si yhtei­sil­lä met­sä­len­keil­läm­me. Puk­ki on yksi mei­dän vii­me kesä­nä syn­ty­neen, Mes­si isän mukaan nime­tys­tä, “jal­ka­pal­lo” pen­tu­ees­ta. Pukil­ta on odo­tet­ta­vis­sa vauh­tia ja vaa­ral­li­sia tilanteita. 

LAISA 

s. 29.05.2017

rotu: Alas­kan­hus­ky

 

Vii­me kevää­nä ken­ne­liim­me muut­ti iha­nan inno­kas, nopea ja ener­gi­nen kisa­tii­mim­me vah­vis­tus, Cold­no­se hus­kies Lai­sa Ruot­sis­ta. Lai­sa on kotiu­tu­nut hyvin ja sopeu­tu­nut tar­ham­me rutii­nei­hin. Lai­san ute­liais ja leik­ki­sä per­soo­na vie yleen­sä men­nes­sään vaik­ka välil­lä saat­ta­vat vie­raat ihmi­set vähän jännittää. 

ARES 

s. 13.06.2020

rotu: Alas­kan­hus­ky

 

Ares kuin sodan­ju­ma­la, hänel­lä on erit­täin kova ruo­ka­ha­lu ja juok­suin­toa riit­tää ihan niin kuin äidil­lään Rau­kal­la joka on juos­sut menes­tyk­sek­kääs­ti pit­kän mat­kan val­jak­ko­ki­so­ja. Ares on tule­vai­suu­den kisa val­jak­ko­koi­ra ja sydä­mien sulattaja.

 

LUNA 

s. 21.05.2018

rotu: Sipe­rian­hus­ky

 

Win­ter Wind’s ken­ne­lis­tä pen­tu­na meil­le tul­lut Luna on osoit­tau­tu­nut super hie­nok­si safa­ri­koi­rak­si ja luon­teel­taan hän on iloi­nen ja ener­gi­nen mut­ta arvon­sa tun­te­va joh­ta­ja. Lunan suun­ni­tel­mis­sa on REK-tulok­sen saa­mi­nen Kuusa­mon valjakkokisoista.

 

OLVI 

s. 22.07.2019

rotu: Alas­kan­hus­ky

 

Olvia ei pidät­te­le mikään, ei edes kii­pei­lyes­teet. Olvi on nimet­ty isän­sä Bir­ran mukaan jol­ta hän on peri­nyt vah­van ja voi­mak­kaan veto­ha­lun sekä äänen. “Who let the dogs out WUF WUF..” kap­pa­le kuvas­taa olvia parem­min kuin mikään muu. Olvi pää­see aloit­ta­maan safa­ri­työt tänä tal­ve­na vauhtiparissa.

 

 

TINJA 

s. 04.07.2020

rotu: Alas­kan­hus­ky

 

Pie­ni ja pip­pu­ri­nen Tin­ja syn­tyi vii­me kesä­nä tar­hal­lem­me. Nimen­sä hän on saa­nut isän­sä Mes­sin innoit­ta­ma­na jon­ka mukaan nimet­tiin koko pen­tue suo­ma­lais­ten jal­ka­pal­loi­li­joi­den mukaan. Tin­jal­la vauh­tia ja ään­tä riit­tää mut­ta on myös oikea sylivauva. 

 

MESSI 

s. 21.05.2018

rotu: Sipe­rian­hus­ky

 

Mes­si tuli meil­le pen­tu­na Win­ter Wind’s ken­ne­lis­tä. Hän on ken­ne­lim­me yksi komeim­mis­ta urok­sis­ta ja rakas­taa suuk­ko­ja sekä rap­su­tuk­sia. Mes­si osaa olla hyvin­kin jämäk­kä tar­peen vaa­ties­sa, mut­ta hänes­tä löy­tyy myös her­kem­pi puo­li. Val­ja­kos­sa Mes­si on “joka pai­kan höy­lä.” Ystä­väl­li­sen ja sopeu­tu­vai­sen luon­teen­sa ansios­ta Mes­si on usein muka­na eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa edustamassa.

 

TIUHTI 

s. 23.07.2014

rotu: Alas­kan­hus­ky

 

Kaik­kien rakas­ta­ma pik­kui­nen Tiuh­ti Viuh­ti tuli meil­le vuon­na 2018 Saa­ri­jär­vel­tä. Tiuh­ti on ken­ne­lin pie­ni­ko­koi­sin hus­ky­tyt­tö joka joh­taa val­ja­koi­ta päät­tä­väi­sel­lä sisul­la han­kien ja soi­den läpi. Vie­rai­ta koh­taan Tiuh­ti on ujo mut­ta ajan kans­sa hänes­tä saa ihas­tut­ta­van syli­ka­ve­rin. Tiuh­ti on mei­dän 2019 syn­ty­neen “olut“pentueemme emä.

 

ELSA 

s. 21.02.2018

rotu: Alas­kan­hus­ky

 

Rakas­tet­ta­va Elsa jää useas­ti lap­sia­siak­kai­dem­me mie­leen nimen­sä, eri­vä­ris­ten sil­mien­sä ja ystä­väl­li­sen luon­teen­sa joh­dos­ta. Val­ja­kos­sa Elsa vetää innok­kaas­ti ja tulee toi­meen kaik­kien kanssa.

 

 

ANNA 

s.04.07.2020

rotu: Alas­kan­hus­ky

 

Roh­kea ja rei­pas Anna syn­tyi vii­me kesä­nä tar­hal­lem­me. Nimen­sä hän on saa­nut isän­sä Mes­sin innoit­ta­ma­na jon­ka mukaan nimet­tiin koko pen­tue suo­ma­lais­ten jal­ka­pal­loi­li­joi­den mukaan. Anna on se joka halu­aa olla ensim­mäi­se­nä joka pai­kas­sa ja hänes­sä on tule­vai­suu­den joh­ta­ja­koi­ra ainesta. 

 

 

SIJAINTI

Erä-Susi hus­kies

Ruka­jär­ven­tie 30

93830 RUKATUNTURI

YHTEYSTIEDOT

040 570 0279

husky@erasusi.com

AUKIOLOAJAT

Opas­te­tut ken­nel­vie­rai­lut tiis­tai­sin, tors­tai­sin sekä lau­an­tai­sin. Läh­döt klo 11:00 (mui­na aikoi­na tar­ha on suljettu)

Varaat­han vie­rai­lusi etukäteen!