COVID-19 INFO

Toi­mim­me hal­li­tuk­sen ohjei­den mukai­ses­ti. Teem­me par­haam­me että alu­eel­la on tur­val­lis­ta olla.

Pal­ve­lum­me tapah­tu­vat pää­sään­töi­ses­ti ulko­ti­lois­sa, joten tur­va­vä­lien nou­dat­ta­mi­nen on mahdollista.

Sisä­ti­lois­sa olem­me nos­ta­neet hygie­nia­ta­soa sekä ohjeis­ta­neet hen­ki­lö­kun­taa tur­val­li­ses­ta toiminnasta. 

Käsi­de­siä on myös saa­ta­vil­la kaik­kial­la sisätiloissamme.

Toi­vom­me myös yhteis­työ­tä asiak­kail­tam­me jot­ta yhdes­sä mah­dol­lis­tam­me niin tur­val­li­sen vie­rai­lun kuin mahdollista.

- Huo­leh­dit­han käsi- ja yskimishygieniasta

- Käy­tät­hän mas­kia sisätiloissa

- Tulet­han pai­kal­le ainoas­taan terveenä

- Huo­leh­dit­han turvaväleistä

- Lai­tat­han nenäliinat ja kertakäyttöiset suo­ja­mas­kit roskikseen

Peruu­tuseh­dot Covid-19 tilan­teen aikana

Jos peruu­tus tapah­tuu Covid-19 tilan­teen takia, palau­tam­me mak­sun koko­nai­suu­des­saan ‑25€ toi­mis­to sekä käsittelykulut. 

Vaa­dim­me sai­ras­to­dis­tuk­sen peruu­tuk­sel­le. Tämä käy­tän­tö on voi­mas­sa jopa vii­me het­ken peruu­tuk­sis­sa, mut­ta vain Covid-19-rajoituksissa. 

Myös karan­tee­ni­ta­pauk­set huomioidaan.